Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 14/04/2010
Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng đào tạo cán bộ công chức xã người dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị
Quảng Trị có hai huyện miền núi là Hướng Hoá và Đakrông và ba huyện có miền núi là Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ. Miền núi của tỉnh có diện tích 313.675 ha chiếm 68% diện tích của toàn tỉnh. Toàn vùng có 43 xã và 4 thị trấn với dân số 26.000 hộ 130.000 nhân khẩu. Trong đó dân tộc Vân Kiều, Tà Ôi sinh sống ở 246 thôn bản, 41 xã có 16.000 hộ, ở 4 thị trấn có 10.000 hộ.

Miền núi tỉnh Quảng Trị đưược xác định là vùng chiến lưược trên tất cả các mặt, bảo đảm sự ổn định về tăng trưưởng kinh tế-xã hội, an ninh chính trị quốc phòng của tỉnh Quảng Trị nói riêng và của khu vực nói chung. Những năm qua, đưược sự quan tâm của Đảng và Nhà nưước kinh tế-xã hội vùng miền núi dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hưướng lợi thế, diện tích lúa nưước, cây công nghiệp tăng, đa dạng hoá vật nuôi. Sản xuất nông nghiệp chuyển biến từ quảng canh sang thâm canh sản xuất hàng hoá tăng nhưư một số cây: cao su, cà phê, sắn... Định canh định cưư ổn định, giải quyết cơ bản nhu cầu của cộng đồng dân cưư trong vùng. Tiềm năng thế mạnh của từng vùng đưược khai thác hiệu quả và vững chắc, tạo đà tạo thế cho sự phát triển trong thời gian tới.

Tình hình an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội giữ vững và đảm bảo lâu dài cho phát triển kinh tế-xã hội của vùng. Bên cạnh những kết quả đã đạt đưược, diện mạo vùng miền núi dân tộc thiểu số đã khởi sắc, đời sống tinh thần và vật chất được cải thiện đáng kể nhưưng nhìn chung vùng miền núi đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn đó là mặt bằng dân trí thấp, nhiều nơi còn lúng túng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, tỷ lệ suy dinh dưưỡng lại rất cao... một số nơi bản sắc dân tộc bị mai một, hệ thống chính trị cơ sở nhìn chung chưa mạnh, đội ngũ cán bộ chủ chốt còn yếu và thiếu. Để giải quyết tốt những hạn chế và bất cập, phải xem khâu cán bộ cơ sở từ thôn, bản, xã làm khâu đột phá vì cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Thực trạng đội ngũ cán bộ ngưười dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Trị đến nay có 465 ngưười, chiếm 17,7% trong số 2.627 cán bộ công chức cấp xã trong toàn tỉnh và chủ yếu tập trung ở các huyện Hướng Hoá, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh. Trong đó Hướng Hoá có 279 ngưười, Đakrông 162 người, Vĩnh Linh 55 ngưười, Gio Linh 29 ngưười. Trong số 465 cán bộ công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số có 302 ngưười chuyên trách, 164 người là công chức chuyên môn. Về mặt số lượng và chất lưượng thì: Đối với cán bộ chuyên trách nhóm tuổi từ 35-45 tuổi có 124 ngưười chiếm 42%; từ 46-55 tuổi có 178 ngưười chiếm 58%; tuổi dưưới 35 chiếm 22,5%. Thực trạng về số lưượng, chất lưượng: Về độ tuổi: Đối với cán bộ chuyên trách: Nhóm tuổi từ 35-45 tuổi có 124 người chiếm 42% (riêng nhóm dưới 35 tuổi có chiếm 22,5%); từ 46-55 tuổi có 178 ngưười chiếm 58%, trong đó nhóm trên 50 tuổi có 131/302 người, chiếm 43%, trên 60 tuổi có 13 ngưười, chiếm 4,3%.

Đối với công chức chuyên môn: Nhóm tuổi từ 35-45 tuổi có 116 ngưười chiếm 71% (riêng nhóm dưưới 35 tuổi có 71 ngưười chiếm 43,5%.); từ 46-55 tuổi chiếm 29%, nhóm trên 55 tuổi có 11 ngưười, chiếm 6,7%). Về trình độ văn hoá: Tiểu học: 39 ngưười, tỷ lệ 8%; Trung học cơ sở: 337 ngưười, chiếm 72%; Trung học phổ thông: 89 ngưười, tỷ lệ 19%. Nhóm cán bộ chuyên trách: Trình độ văn hoá tiểu học có 32 ngưười chiếm 10%, Trung học cơ sở có 220 ngưười chiếm 73,5%, Trung học phổ thông 50 ngưười, chiếm 16,5%. Nhóm công chức chuyên môn: Trình độ văn hoá tiểu học có 07 người chiếm 4,2%, Trung học cơ sở có 116 ngưười chiếm 71%, Trung học phổ thông 40 người, chiếm 24,5%. Trình độ chuyên môn: Sơ cấp: 104 ngưười, chiếm 22,3%; Trung cấp: 95 người, chiếm 20,4%; Đại học: 06 ngưười, chiếm l,3%; Chưưa đào tạo: 260 người, chiếm 56,5%. Nhóm cán bộ chuyên trách: Trình độ sơ cấp chuyên môn có 45 người chiếm 14,9%, Trung cấp chuyên môn có 29 người chiếm 9,6%, Cao đẳng, Đại học có 05 ngưười, chiếm 1,6%. Nhưư vậy còn 223 ngưười, chiếm 73,8% chưưa đưược đào tạo, bồi dưưỡng một ngành chuyên môn nào. Nhóm công chức chuyên môn: Trình độ sơ cấp chuyên môn có 48 người chiếm 29,4%, Trung cấp chuyên môn có 55 ngưười chiếm 33,7%, Cao đẳng, Đại học có 01 ngưười, chiếm 0,6%. Nhưư vậy còn 59/139 người, chiếm 73,8% chưưa đưược đào tạo bồi dưưỡng một ngành chuyên môn nào. Lý luận chính trị: Sơ cấp: 69 ngưười, chiếm 14,8%; Trung cấp: 187 ngưười, chiếm 40,2%; Cử nhân, cao cấp: 09 ngưười, chiếm l,9%; Chưưa bồi dưỡng: 200 người, chiếm 43%.

Cán bộ chuyên trách: Trình độ sơ cấp lý luận chính trị có 51 ngưười chiếm 16,8%, Trung cấp có 143 ngưười chiếm 47,3%, cao cấp có 11 người, chiếm 6,7%. Nhưư vậy còn 97 ngưười, chiếm 32,7% chưưa được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Công chức chuyên môn: Trình độ sơ cấp lý luận chính trị có 28 ngưười chiếm 17%, Trung cấp có 54 ngưười chiếm 33%. Như vậy còn 77 ngưười, chiếm 47% chưa đưược đào tạo, bồi dưưỡng lý luận chính trị.; Trình độ quản lý Nhà nưước: Bồi dưỡng: 200 ngưười, chiếm 43%; sơ cấp: 38 ngưười, chiếm 8,l%; Trung cấp: 02 ngưười, chiếm 0,4%; Cử nhân, cao cấp: 02 ngưười, chiếm 0,4%; Chưưa bồi dưỡng: 223 người, chiếm 47% cán bộ chuyên trách: Đưược bồi dưưỡng kiến thức quản lý Nhà nước: 141 ngưười chiếm 46,6%. Trình độ sơ cấp có 27 người chiếm 8,9%, Trung cấp có 06 ngưười, chiếm 1,9%. Như vậy còn 128 ngưười, chiếm 42,3% chưưa đưược đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nưước. Công chức chuyên môn: Được bồi dưưỡng kiến thức quản lý Nhà nưước: 53 ngưười chiếm 32,5%. Trình độ sơ cấp có 19 người chiếm 11,6%, Trung cấp có 02 người, chiếm 1,2%. Nhưư vậy còn 89 ngưười, chiếm 54,6% chưa đưược đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nưước. Về tin học: Theo báo cáo của các huyện, chỉ có 27 cán bộ, công chức xã ngưười dân tộc có trình độ tin học văn phòng, chỉ đạt tỉ lệ 5,6%. Thực trạng về bố trí sử dụng cán bộ, công chức cấp xã ngưười dân tộc: Hiện nay, mặc dù số lưượng cán bộ chuyên trách xã ngưười dân tộc lớn tuổi chiếm tỷ lệ cao, trình độ văn hoá thấp, nhiều cán bộ chưưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị nhưưng vẫn phải bố trí chức danh chủ chốt do không có cán bộ thay thế hoặc có cán bộ trẻ nhưưng không đáp ứng đưược yêu cầu. Việc tăng cường cán bộ của huyện cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu sự nhất trí của cán bộ ngưười dân tộc. Vì vậy, việc quản lý, điều hành nhìn chung chậm, hiệu quả không cao. Nhiều công chức chuyên môn chưưa đưược đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn dẫn đến hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ.

Số cán bộ, công chức đưược đào tạo, bồi dưỡng hầu hết đưược bố trí đúng vị trí phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn. Thực trạng về đào tạo, bồi dưưỡng cán bộ công chức xã ngưười dân tộc thiểu số: Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưưỡng, nâng cao chất lưượng đội ngũ cán bộ ngưười dân tộc. Tỉnh đã ban hành Đề án 236/2003/ĐA-UB có chính sách quy định chế độ đối với cán bộ ngưười dân tộc thiểu số khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Từ năm 2000 đến năm 2006 có 1.091 lưượt cán bộ ngưười dân tộc tham gia đào tạo, bồi dưỡng, trong số đó đào tạo Trung cấp lý luận chính trị: 209 ngưười, Quản lý nhà nưước: 168 ngưười, đào tạo, bồi dưưỡng chuyên môn nghiệp vụ 714 ngưười. Hàng năm, ngân sách còn nhiều khó khăn nên tỉnh chưưa có chưương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưưỡng dành riêng cho cán bộ ngưười dân tộc nói chung và cán bộ, công chức xã ngưười dân tộc nói riêng tham gia rất ít. Năm 2007, toàn tỉnh chỉ đào tạo, bồi dưỡng đưược 1.891 lưượt cán bộ công chức xã ngưười dân tộc gồm các lớp: Lớp Trung cấp Công an do Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Trưường Trung học An ninh nhân dân II, học tại Quảng Trị: 28 ngưười; Lớp Trung cấp Quản lý kinh tế tại trưường Trung học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị: 12 ngưười. Đào tạo Chỉ huy trưưởng quân sự xã: 10 người. Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị: 43 ngưười. Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã: 17 ngưười. Bồi dưưỡng kiến thức Quản lý nhà nưước: 19 ngưười (tại huyện Đakrông). Bồi dưưỡng kỹ năng về tài chính, kế toán: 50 người. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, Quản lý nhà nưước, đội ngũ cán bộ công chức xã ngưười dân tộc còn đưược trang bị kiến thức về cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ nhằm từng bưước nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phưương. Tuy nhiên, kết quả trên cho thấy số lưượng cán bộ công chức xã ngưười dân tộc đưược đào tạo, bồi dưỡng còn nhiều hạn chế, đội ngũ cán bộ công chức xã ngưười dân tộc, nhìn chung vẫn còn thiếu và yếu về năng lực quản lý, điều hành, chưưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá về thực trạng đội ngũ cán bộ nhưư sau: Số liệu về độ tuổi chỉ rõ nhóm cán bộ chuyên trách lớn tuổi chiếm tỷ lệ khá cao. Đặc điểm này cho thấy mặc dù có ưưu điểm là đảm bảo sự ổn định của đội ngũ cán bộ chuyên trách (cán bộ lãnh đạo), nhưưng việc trẻ hoá cán bộ chuyên trách của địa phưương còn hạn chế. Nhóm công chức chuyên môn, công chức trẻ chiếm tỷ lệ cao (71%), đây là yếu tố rất thuận lợi trong đào tạo, bồi dưưỡng, sử dụng lâu dài để có đưược đội ngũ công chức ổn định trong những năm tới. Về trình độ văn hoá, số cán bộ chuyên trách là cán bộ chủ chốt có trình độ văn hoá thấp. Theo tiêu chuẩn quy định cán bộ, công chức xã, phưường, thị trấn (đặc biệt là cán bộ chuyên trách) phải có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đây là một trong các tiêu chuẩn quan trọng, là cơ sở để đào tạo, bồi dưưỡng những lĩnh vực khác nhằm chuẩn hoá đội ngũ. Thực trạng văn hoá của cả hai nhóm cán bộ, công chức xã người dân tộc cho thấy cần đào tạo văn hoá gấp rút trong thời gian tới, nhất là với đối tượng trong độ tuổi lâu dài. Đối với cán bộ, công chức tuổi cao, không còn khả năng đào tạo, bồi dưưỡng cần có chính sách phù hợp để cán bộ công chức đưược nghỉ theo chế độ; trước mắt bồi dưưỡng những kiến thức cần thiết nhất để hoàn thành nhiệm vụ đưược giao, chờ chuyển giao cho đội ngũ kế cận.

Thực tế cho thấy một số lượng rất lớn cán bộ chuyên trách và công chức xã chưa đưược đào tạo chuyên môn. Đây là một lỗ hổng rất lớn trong định hưướng kế hoạch đào tạo tại các huyện; với chất lưượng này thì việc lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ chuyên trách và thực thi công vụ của công chức chuyên môn sẽ còn hạn chế, yếu kém.

Lê Minh Lý

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 63,271,385


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs