Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 09/04/2010
Công tác vận động thanh niên dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai
Gia Lai là một tỉnh miền núi, vùng cao, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Tây Nguyên và cả nước, với diện tích tự nhiên 15.536 km2. Dân số đến nay hơn 1,2 triệu người với 34 dân tộc anh em, các dân tộc thiểu số chiếm 44,52% (trong đó: Bahnar 11,92%, Jrai 30,25%, còn lại các dân tộc khác).

Gia Lai có 250.644 người trong độ tuổi thanh niên, trong đó thanh niên dân tộc thiểu số có 113.190 người, chiếm 45,16%; thanh niên dân tộc Jrai chiếm 30,8%, Bahna chiếm 12,36%, thanh niên các dân tộc thiểu số khác như Tày, Nùng, Mường, Thái... chiếm khoảng 2%; tổng số đoàn viên toàn tỉnh có 82.834, trong đó đoàn viên người dân tộc thiểu số 25.560, chiếm 39,86%. Nhìn chung bản chất của thanh niên dân tộc thiểu số là tốt, luôn giữ được truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc; ngày càng tin tưởng và ủng hộ các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cùng với sự phát triển của xã hội, họ đã có nhiều tiến bộ đáng kể, có những suy nghĩ đổi mới trong tư duy, lao động sản xuất, trong đời sống xã hội để xây dựng buôn làng. Phần lớn thanh niên dân tộc thiểu số đều cần cù chịu khó, đa số có việc làm, nhưng năng suất chất lượng lao động không cao. Tuy chưa nhiều nhưng đã xuất hiện một số thanh niên biết tính toán làm ăn, vươn lên làm giàu để ổn định cuộc sống. Thanh niên các dân tộc thiểu số trong tỉnh mong muốn có đời sống ổn định, không còn đói nghèo, có nguyện vọng được học tập nâng cao trình độ học vấn, dạy nghề và tạo việc làm để có điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất ổn định cuộc sống, được khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa từng dân tộc; có nhu cầu tham gia các hoạt động xã hội, yêu thích văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, một bộ phận thanh niên dân tộc thiểu số, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số tại chỗ vẫn còn những hạn chế như: một số bằng lòng với cuộc sống hiện tại, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên; chưa thật sự cần cù, sáng tạo trong lao động, ít chịu khó làm ăn, chưa biết tiết kiệm, chi tiêu, còn có tư tưởng ỷ lại trông chờ vào nhà nước; một số khác có xu hướng xa dần với bản sắc văn hóa dân tộc, dễ bị lối sống thực dụng chi phối, có tư tưởng vọng ngoại. Một số thanh niên dân tộc thiểu số do trình độ nhận thức, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, dễ bị kích động và lôi kéo vào cuộc bạo loạn gây mất ổn định chính trị và xã hội trên địa bàn tỉnh. Một số thanh niên dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp, lại tự ty, mặc cảm và có biểu hiện lười học tập; ngại lao động, rèn luyện; sống thực dụng, ỷ lại, nhẹ dạ, cả tin, dễ bị các lực lượng thù địch dụ dỗ tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Thậm chí, một số thanh niên thiếu giác ngộ chính trị, còn tham gia hoạt động... gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự xã hội, tham gia biểu tình, bạo loạn chính trị, vượt biên trái phép làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp chưa thật sâu sát cơ sở, chưa hiểu hết những tâm tư kiến nghị đề xuất chính đáng của thanh niên các dân tộc thiểu số; có nơi lúng túng, khoán trắng công tác vận động thanh niên dân tộc thiểu số cho Đoàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy có đổi mới, coi trọng nhưng nội dung, hình thức giáo dục nhưng còn đơn điệu nghèo nàn, nặng về giáo huấn bài bản mà chưa kết hợp các phương pháp hình thức để tác động đến việc làm, đời sống, học hành, an sinh xã hội của thanh niên dân tộc thiểu số. Không ít thanh niên dân tộc thiểu số thiếu ý chí phấn đấu vươn lên điều đó có căn nguyên sâu xa trong sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tính cộng đồng bộc lộ như một đặc trưng của các dân tộc bản địa, đặc biệt là sinh hoạt cồng chiêng đã để lại dấu ấn sâu đậm về tính cộng đồng. Như vậy, buôn làng cổ truyền không chỉ là một cộng đồng kinh tế, cộng đồng văn hóa mà còn là một cộng đồng tư tưởng.

Thanh niên các dân tộc thiểu số là lực lượng tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Khởi sắc về kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến mức nào tùy thuộc rất lớn vào lực lượng thanh niên của các buôn làng. Để vận động tập hợp thanh niên các dân tộc thiểu số có hiệu quả cần chú ý làm tốt mấy vấn đề sau:

Thứ nhất
, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị đối với công tác vận động thanh niên dân tộc thiểu số. Trước hết cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với vận động thanh niên- coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của mình. Từ đó đề ra các chủ trương, biện pháp, phương thức để vận động, tập hợp thanh niên có hiệu quả. Các cấp chính quyền cần quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho tổ chức Đoàn, Hội. Trong đó ưu tiên cho cấp xã, phường, thị trấn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, vui chơi giải trí của thanh niên. Các cấp ủy phải chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Làm sao đội ngũ đó phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động, có năng lực thực tiễn và tâm huyết với phong trào để đủ sức đảm đương nhiệm vụ.

Các tổ chức của hệ thống chính trị phải sâu sát, gắn bó với thanh niên, với đời sống cũng như các phong trào và hoạt động của họ; phải bốn cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc)... để từ đó hiểu được tâm lý, tình cảm, nhu cầu, thị hiếu, nguyện vọng của họ. Có như vậy mới có những giải pháp sát hợp để vận động thanh niên dân tộc thiểu số.

Thứ hai, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa cho thanh niên dân tộc thiểu số. Hướng vào giáo dục để xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, bản làng mình đang sinh sống. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, ý chí chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, tự vươn lên không trông chờ ỷ lại; có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Giáo dục lối sống tình nghĩa, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, biết bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; không nghe theo kẻ xấu xúi dục dẫn tới vi phạm phạm pháp luật. Chú ý lồng ghép nội dung tuyên truyền với các hoạt động truyền thống của địa phương, cơ sở, phù hợp với đặc điểm dân tộc.

Đa dạng hóa nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng thanh niên; kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền có hiệu quả, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có đủ trình độ, năng lực và khả năng đối thoại, giải thích, vận động thanh niên. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền miệng của Đoàn, tham mưu với cấp ủy, Ban tuyên giáo để tập huấn kỹ năng, trang bị tài liệu, phương tiện hoạt động. Hình thức, phương pháp giáo dục làm sao phải thiết thực, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; gắn tư tưởng tinh thần với lợi ích vật chất như đời sống, tái định cư, việc làm, sản xuất, cây trồng, vật nuôi... liên quan đến lợi ích của thanh niên dân tộc thiểu số. Ngoài việc coi trọng phương pháp tuyên truyền giáo dục chung, cần chú ý giáo dục thuyết phục các trường hợp cá biệt, với phương châm “đối tượng nào, phương pháp đó”. Công tác vận động thanh niên các dân tộc thiểu số phải đặt nó trong tính cộng đồng các tộc người dân tộc thiểu số ở Gia Lai, trong một mức độ cho phép sử dụng luật tục như một công cụ thiết chế hữu hiệu nhất để cố kết mọi thành viên. Luật tục là công cụ thiết thực điều hòa các quan hệ lợi ích, giải quyết những xung đột, va chạm trong cộng đồng nhằm ổn định xã hội trong quá trình phát triển; đồng thời còn là công cụ thiết yếu để bảo vệ và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong buôn làng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa mới.

Thứ ba,
các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chăm lo tạo việc làm, đào tạo nghề, nâng cao trình độ học vấn, kiến thức các mặt cho thanh niên. Đây là những vấn đề trọng tâm bức xúc liên quan đến tư tưởng, đời sống, kiến thức cho thanh niên, nhằm phát huy vai trò xung kích, năng động sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua trên địa bàn, các cấp bộ Đoàn, Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cho 47.260 lượt đoàn viên thanh niên tham gia 846 lớp chuyển giao khoa học công nghệ, điểm trình diễn kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hội thi nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề; phối hợp tổ chức dạy nghề cho 25.488 đoàn viên thanh niên (trong đó có 8.098 đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số), tư vấn giới thiệu việc làm cho 8.535 đoàn viên thanh niên. Tiếp tục nâng cao chất lượng các trường nội trú, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số được học tập, nâng cao học vấn chuẩn bị hành trang vào đời lập thân, lập nghiệp trong những năm đến. Cần tạo điều kiện cho thanh niên các dân tộc thiểu số vào làm việc trong các doanh nghiệp bảo vệ rừng, trồng cao su, cà phê, các cơ sở chế biến, vật liệu xây dựng, thủy điện, các ngành dịch vụ.. Hiện có khoảng 7.000 thanh niên dân tộc thiểu số đang làm việc trong các doanh nghiệp trên. Tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình “Làng thanh niên” được triển khai từ năm 1991. Đến nay 34 làng được công nhận “làng thanh niên” cấp tỉnh; 83 làng cấp huyện; và 127 làng cấp xã. Mô hình này đã tác động tích cực đến nhận thức của thanh niên trên nhiều mặt; hướng thanh niên tích cực đi đầu trong công tác tái định cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào việc chọn giống cây trồng mới (bắp lai, mía, mì, cao sản...) trồng cây công nghiệp (cà phê, tiêu, điều...), nuôi bò lai, nhốt gia súc trong chuồng trại để lấy phân bón cho cây trồng, cải tạo vườn thành vườn chuyên canh, xây dựng các mô hình VAC, VACR, trang trại trẻ.

Thứ tư, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn, Hội đi liền với việc đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong thanh niên các dân tộc thiểu số. Đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp. Chuẩn hóa trình độ kiến thức các mặt cho đội ngũ cán bộ này nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp bộ đoàn phải thường xuyên đi cơ sở để giải quyết các vấn đề mới nảy sinh, bức xúc đặt ra; kiên quyết khắc phục xu hướng hành chính hóa trong phương thức hoạt động của Đoàn. Nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả trong việc kết nghĩa giữa các tổ chức đoàn trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn với các tổ chức cơ sở đoàn còn trung bình, yếu và gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục tổ chức toàn Đoàn “Tháng thanh niên” hàng năm để tuổi trẻ thi đua học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; để toàn xã hội cùng hành động chăm lo cho thanh niên và công tác thanh niên. Hướng vào xây dựng tổ chức đoàn trong sạch vững mạnh toàn diện; tiếp tục xác định “Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”, nhằm thu hút tập hợp vận động thanh niên dân tộc thiểu số của tỉnh vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoa, mang lại ấm no, hạnh phúc cho bà con các dân tộc thiểu số trên giải đất Tây Nguyên hùng vĩ.

TS. Nguyễn Thế Tư
Vũ Thị Thu

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,859,967


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs