Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Báo cáo tham luận Kinh  nghiệm giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế - xạ hội ở địa phương

 30/03/2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vân Canh, ngày      tháng      năm 2010

BÁO CÁO THAM LUẬN

Kinh  nghiệm giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế - xạ hội ở địa phương

Họ và tên: La Mai Ngọc Bích. Sinh năm: 1957. Dân tộc: Bana.
Giới tính: Nữ. Trình độ chuyên môn. Đại học.
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Kính thưa các đồng chí!

Hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc, trước hết cho phép tôi xin thay mặt đồng bào các dân tộc huyện Vân Canh- tỉnh Bình Định gởi đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quý vị đại biểu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thực hiện sâu sắc lời Bác dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Kính thưa các đồng chí!

Vân Canh là huyện miền núi của tỉnh Bình Định, có diện tích tự nhiên là 80.020,84 ha, gồm có 06 xã và 01 thị trấn. Trong đó, có 04 xã và 01 thị trấn có đa số đồng bào các DTTS sinh sống, với 28 làng. Toàn huyện có 8 thành phần dân tộc, trong đó 7 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) với số dân hơn 11nghìn người, chiếm 43% dân số toàn huyện. Có 03 dân tộc chính sinh sống lâu đời là: Ba na, Kinh, Chăm. Đây là 3 dân tộc có nguồn gốc lịch sử lâu đời sống tại địa phương. Ngoài ra còn có một số dân tộc khác như: Thái, Tày, Hrê, Mường, Nùng… ở các tỉnh phía Bắc di cư tự do vào lập nghiệp sinh sống từ năm 1980 đến nay. Do phần đông đồng bào DTTS Vân Canh có nguồn gốc lịch sử lâu đời gắn bó với bản làng, tộc họ nên mang tính cộng đồng cao, bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được phát huy. Các dân tộc luôn có sự đoàn kết , gắn bó. Đồng bào DTTS Vân Canh có truyền thống yêu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, đồng bào các dân tộc huyện Vân Canh đã một lòng, một dạ đi theo cách mạng và đã có nhiều người con ưu tú đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Với vị trí địa lý là huyện giáp ranh với các tỉnh Gia Lai, Phú Yên và sự phân bố dân cư không đồng đều, đất rộng, người thưa, trình độ phát triển kinh tế- xã hội có mặt còn hạn chế, số thanh niên đến tuổi lao động nhưng chưa có việc làm ổn định còn nhiều, số thanh niên chậm tiến, người lầm lỗi ở cộng đồng vẫn còn tương đối nhiều. Bên cạnh đó, điều kiện tự nhiên ít được ưu đãi nên đời sống kinh tế, văn hoá của một bộ phận đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Đồng bào DTTS Vân Canh có quan hệ thân tộc, dân tộc lâu đời gần gũi với đồng bào DTTS tại Phú Yên và một số tỉnh Tây Nguyên; việc giao thông đi lại giữa các tỉnh ngày càng thuận lợi. Kẻ xấu đã triệt để lợi dụng các mối quan hệ này để tiến hành các hoạt động phức tạp vào địa bàn. Năm 1984, bọn Fulro từ Tây Nguyên đã móc nối tuyên truyền lôi kéo hàng trăm thanh niên theo chúng. Ta đã kịp thời đấu tranh triệt xoá. Và đặc biệt từ năm 1997 trở lại đây là hoạt động tuyên truyền phát triển đạo Tin lành trái phép vào vùng đồng bào DTTS. Mặc dù các hoạt động của chúng đã bị ta kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn nhưng cho đến nay, số đối tượng cốt cán Tin lành tại Phú Yên vẫn không từ bỏ âm mưu phát triển đạo Tin lành trái phép vào vùng đồng bào DTTS Vân Canh, với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi với mục đích của chúng nhằm chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn. Tình trạng tranh chấp khiếu kiện, mâu thuẫn, các tệ nạn, hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào, các hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Đây là những vấn đề bức xúc của gia đình, xã hội và cũng là nguyên nhân, điều kiện để địch lợi dụng khoét sâu mâu thuẫn, thực hiện âm mưu “DBHB” nhằm phá hoại khối đoàn kết các dân tộc, chống Đảng, chống Nhà nước.

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc như Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 27/11/1989 của Bộ Chính trị và gần đây là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về công tác dân tộc, trong đó đã xác định “Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ dân tộc. Phát triện toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi, gắn tăng trưởng với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc”, Huyện uỷ, UBND huyện đã xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi gắn với xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005  và Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010. Nhờ thực hiện tốt các chương trình mục tiêu trên, đến nay về cơ bản đời sống kinh tế, văn hoá đồng bào đã được cải thiện rõ rệt. Trên địa bàn huyện không còn hộ đói, số hộ nghèo năm sau giảm hơn năm trước. Đã có nhiều nhà ngói khang trang trong các bản làng; Nhiều hộ gia đình đã sắm được tivi, xe máy và nhiều vật dụng gia đình đắt tiền khác. Trên lĩnh vực An ninh trật tự: đã ngăn chặn có hiệu quả hoạt động móc nối của tổ chức Fulro, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tuyên truyền phát triển đạo Tin lành trái phép (trên địa bàn huyện không có hộ đồng bào DTTS nào vào đạo Tin lành), phá vỡ âm mưu của các thế lực thù địch và kẻ xấu ; các tập tục lạc hậu từng bước được xoá bỏ; Trật tự xã hội ngày càng được ổn định.

Đạt được những thành tích trên là quá trình phấn đấu của toàn thể cán bộ và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua triển khai thực hiện chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất: Thực hiện công tác dân tộc của Đảng là gắn việc giữ vững an ninh quốc phòng với phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS. Phải xác định giữ vững ổn định về ANTT là điều kiện để phát triển kinh tế- xã hội và phát triển kinh tế- xã hội vững chắc là góp phần quan trọng giữ vững ANTT địa phương.

Với phương châm “Tập trung huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế- xã hội, nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội miền núi”, trong 5 năm gần đây, huyện đã huy động được hơn 170 tỷ đồng đầu tư phát triển cho các xã đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc trong huyện; đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm như: điện sinh hoạt, đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế…; chương trình 134 đầu tư hơn 12 tỷ đồng xây dựng 10 công trình nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ xây dựng 957 nhà ở cho hộ đồng bào DTTS. Bên cạnh đó là các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội miền núi, các chính sách trợ cước trợ giá, vay vốn xoá đói giảm nghèo, sản xuất kinh doanh, học tập, xuất khẩu lao động được triển khai có hiệu quả. Đến nay, các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã vùng cao đã đưa vào sử dụng và phát huy có hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất và nâng cao đời sống đồng bào. Đời sống của nhân dân đã có những chuyển biến tích cực; đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng, kinh tế lâm nghiệp, mở ra hướng phát triển mới cho sản xuất lâm nghiệp hàng hoá. Tỉ lệ hộ nghèo ở các xã vùng đồng bào DTTS năm 2000 bình quân trên 89%, năm 2009 giảm còn 68% theo chuẩn nghèo mới; 100% số hộ nghèo đồng bào dân tộc được xoá nhà tạm; 100% số xã có đường ôtô vào đến trung tâm; 80% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 70% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Tỉ lệ học sinh đến trường ngày càng tăng; đã hoàn thành việc xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học các xã trong huyện. Cơ sở hạ tầng thiết yếu ngày càng được tăng cường, an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định.

Thứ hai: Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Quán triệt Nghị quyết TW8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong xây dựng lực lượng vũ trang huyện nhà đã được Huyện uỷ, Đảng uỷ các đơn vị quan tâm chỉ đạo theo hướng vừa nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới, vừa gắn bó mật thiết với nhân dân. Mỗi cán bộ chiến sỹ phải thật sự sống cùng nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, đồng thời làm chỗ dựa cho nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm,  chống các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá IX) trong lực lượng vũ trang toàn huyện là đã chủ động trong công tác nắm và dự báo tình hình, phối hợp lực lượng Công an- Quân sự triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của kẻ địch và phần tử xấu nhằm móc nối hoạt động Fulro, tuyên truyền phát triển đạo Tin lành trái pháp luật vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tham mưu các cấp uỷ Đảng, chính quyền tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, thanh niên, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ An ninh nội bộ, chủ động phát hiện, đấu tranh với hoạt động phá hoại khối đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, giữ vững ổn định địa bàn.

Thứ ba: Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” vững mạnh gắn với công tác dân vận.

Với đặc thù là huyện miền núi có đông đồng bào các DTTS sinh sống lại giáp ranh với các tỉnh Tây Nguyên, Phú Yên, những năm qua, kẻ xấu và các thế lực thù địch đã không ngừng tìm cách móc nối, xâm nhập vào địa bàn, móc nối tuyên truyền đạo Tin lành trái phép nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Bên cạnh đó do nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên vẫn còn xảy ra các hủ tục lạc hậu, vi phạm pháp luật. Xác định xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc”  vững mạnh là điều kiện đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng nơi nào tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phong trào quần chúng phát triển mạnh mẽ là “nổi lo thường trực của tội phạm”, góp phần tích cực xây dựng khối đoàn kết các dân tộc. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, lực lượng Công an, quân đội đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, sáng tạo và thực hiện có hiệu quả các mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm như: Xây dựng và ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh; mô hình “Dòng tộc không tội phạm và tệ nạn xã hội”; phong trào kết nghĩa giữa các đơn vị Công an tỉnh, Công an huyện với các làng đồng bào DTTS trọng điểm về ANTT; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc; phát động “Phong trào 3 không về An ninh trật tự”; gắn việc xây dựng các phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” với vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sồng văn hoá ở khu dân cư”, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Đặc biệt “Phong trào 3 không về ANTT”- “ Không để Fulro, Đêga móc nối hoạt động; Không để tôn giáo tuyên truyền, phát triển trái phép trong vùng đồng bào dân tộc; Không để tập tục lạc hậu khôi phục phát triển, nhân dân tự giải quyết các mâu thuẫn xảy ra ở cơ sở” đã được xây dựng và triển khai tại tất cả 28/28 làng và trở thành hạt nhân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” vùng đồng bào DTTS; đã phát huy được sức mạnh của toàn dân và phong tục truyền thống tốt đẹp của đồng bào trong đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tuyên truyền phát triển đạo tin lành trái phép, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân vững chắc.

Thứ tư: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5 về công tác văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc trên địa bàn; chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người DTTS.

Với đặc thù là huyện có đông đồng bào các DTTS sinh sống, mỗi dân tộc lại có một bản sắc văn hoá đặc sắc riêng, trong những năm qua, công tác bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc được chú trọng, định kỳ 1 năm từ cấp huyện, xã đều tổ chức ngày hội văn hoá thể thao các dân tộc, mở hội thi hát dân ca, khuyến khích mọi người mặc trang phục dân tộc, bảo tồn tiếng nói, chữ viết; hỗ trợ kinh phí xây dựng các làng nghề dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống; quan tâm chỉ đạo xây dựng quy ước khu dân cư gắn với bảo vệ các giá trị văn hoá truyền thống. Những việc làm trên ngoài việc bảo tồn được những giá trị văn hoá truyền thống còn tạo ra được sân chơi lành mạnh, tích cực, làm hạn chế một số hủ tục lạc hậu  trong đồng bào và góp phần nâng cao thu nhập gia đình. Đến nay toàn huyện đã có 4/28 làng đạt danh hiệu văn hoá cấp tỉnh, …. làng đạt danh hiệu văn hoá cấp huyện là kết quả của những phấn đấu của toàn đảng bộ và nhân dân. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người DTTS luôn được đầu tư, quan tâm đúng mức, tạo nguồn cán bộ cho vùng cao; hệ thống chính quyền cơ sở được củng cố đã góp phần thực hiện có hiệu qủa chính sách dân tộc trong vùng đồng bào

 Thứ 5: Các cấp lãnh đạo phải thường xuyên, quan tâm đến công tác sơ - tổng kết các Nghị quyết, Chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương, nhất là các văn bản chỉ đạo về an ninh quốc phòng – phát triển kinh tế. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng nhân các điển hình tiên tiến của phong trào thi đua, tạo nền cho các đợt thi đua làm lan toả phong trào “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua”. Từ phong trào và thông qua phong trào thi đua để lựa chọn và suy tôn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khen thưởng kịp thời để duy trì phát triển phong trào. Khắc ghi lời Bác dạy “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt đều là những bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

Kính chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu và các vị khách quý. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

[C.V.T]

 

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Báo cáo tham luận về công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa (03/2010)
 •  
 • Báo cáo tham luận Kinh nghiệm phát huy già làng, người có uy tín (03/2010)
 •  
 • Danh sách đại biểu tỉnh Bình Định dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam (02/2010)
 •  
 • Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vĩnh Thạnh (11/2009)
 •  
 • Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số huyện An Lão (11/2009)
 •  
 • Báo cáo thông tin về số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện đã được phê duyệt (11/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định. (08/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,446,221


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs