Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Báo cáo tham luận Kinh nghiệm phát huy già làng, người có uy tín

 30/03/2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Thạnh, ngày      tháng      năm 2010

BÁO CÁO THAM LUẬN

Kinh nghiệm phát huy già làng, người có uy tín
trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số

Họ và tên: Đinh Thoang. Sinh năm: 1940. Dân tộc: Bana.
Giới tính: Nam. Trình độ chuyên môn: Cao cấp.
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trương ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chức vụ hiện nay: Hưu trí, Già làng uy tín

Thưa quý vị đại biểu. Thưa đại hội!

Vĩnh Thạnh là một huyện miền núi nằm phía Tây bắc tỉnh Bình Định với dân số gần 30 nghìn người, trong đó có 12 dân tộc thiểu số sinh sống với 8.196 người, chiếm 27,4% dân số toàn huyện. Dân tộc Bana là dân tộc thiểu số bản địa, đông nhất với 8.051 người, chiếm 26,9% dân số toàn huyện; còn lại một số dân tộc thiểu số khác như: Thái, Dao, Mường, H’re,... từ các tỉnh phía Bắc và địa phương khác chuyển đến cư trú do quá trình di cư tự do. Đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung ở 30 thôn, làng thuộc 8 xã, thị trấn. Qua các giai đoạn lịch sử cách mạng của địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số một lòng đi theo Đảng, có tinh thần yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, là lực lượng có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời cũng là nguồn lao động xã hội to lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội miền núi.

Những năm qua nhờ có chính sách đổi mới của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Thạnh đã có sự phát triển, đời sống của bà con các dân tộc đã được cải thiện một bước. Tuy nhiên, Vĩnh Thạnh là một trong 62 huyện nghèo của cả nước nên đời sống của đại bộ phận người dân vẫn còn không ít khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt trình độ dân trí của bà con các dân tộc thiểu số còn thấp là một cản trở lớn. Chính vì vậy, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần đến được với đồng bào dân tộc thiểu số nhằm làm chuyển biến nhận thức của đồng bào. Từ đó mới nói tới việc tổ chức các hoạt động thực tiễn để phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng; các luật tục lạc hậu sẽ từng bước bị đẩy lùi; nếp sống văn minh, đời sống văn hoá mới sẽ từng bước được xây dựng, củng cố.

Để làm được điều này, bản thân tôi và các già làng, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Vĩnh Thạnh đã tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng nếp sống văn minh, từng bước xoá bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan. Cụ thể, chúng tôi đã kết hợp với chính quyền, Mặt trận thôn tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân “xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”; đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước xoá bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín, dị đoan... Tuy nhiên, đây là việc làm hết sức khó khăn do sự tác động, phát triển của kinh tế thị trường cùng với sự di cư tự do của một bộ phận các dân tộc thiểu số phía Bắc vào... đã gây nên không ít các tiêu cực, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội. Đặc biệt, phải kể đến một số yếu tố của truyền thống văn hoá, thiết chế xã hội cũ, nhưng tốt đẹp bị xáo trộn, pha lẫn với lối sống mới chưa được chọn lọc. Đây thực sự là khó khăn cho công tác giữ gìn, bảo lưu truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc, làm lúng túng cho cả các cấp chính quyền, các nhà quản lý văn hoá. Với các thế lực thù địch, đây lại là dịp thuận lợi để chúng tiến hành các hoạt động gây rối nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm bắt kịp thời thực trạng nói trên, nhất là để chống lại các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chúng tôi đã kết hợp với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, công an và các đoàn thể địa phương chủ động tuyên truyền, vận động đồng bào xây dựng nếp sống văn minh, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống, tạo động lực cho sự ổn định và phát triển của huyện.

Thưa quý vị đại biểu. Thưa đại hội!

Những năm qua, Ðảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, thế nhưng vẫn còn một số ít bà con, nhất là đối tượng thanh niên lười lao động, nhưng thích ăn ngon mặc đẹp, đua đòi nên bị kẻ xấu lợi dụng, xúi giục làm những điều sai trái. Do vậy, chúng tôi tự thấy rằng cùng với cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương, những già làng, người có uy tín cần phải có trách nhiệm không để đồng bào mình lún sâu vào con đường lầm lỗi, làm những điều vi phạm pháp luật, đi ngược lại với phong tục, tập quán của đồng bào và sự quan tâm chăm lo của Ðảng, Nhà nước, phải tìm các vận động, khuyên bảo bà con chăm chỉ làm ăn để nâng cao đời sống, chăm lo con cái học hành, không để thất học, mù chữ rồi bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt. Vận động nhân dân giữ gìn những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc mình như bảo tồn các loại cồng, chiêng, các lễ hội văn hoá, nghề dệt thổ cẩm...

Vấn đề bức xúc, cần làm ngay là rà soát, vận động đồng bào bài trừ, phê phán những tục lệ lạc hậu đang tồn tại trong đồng bào các dân tộc thiểu số; trên cơ sở đó có những kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền các cấp và trực tiếp bàn bạc với làng, kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về phát triển văn hoá và các nghị quyết của tỉnh, huyện về đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số.

Bằng uy tín của mình, tôi sẵn sàng chia sẻ với bà con những gì mình biết, mình hiểu bất cứ thời gian nào, khi thì tổ chức họp bà con lại để tuyên truyền, khi lại tranh thủ những dịp lễ hội hay lúc bà con tập trung sản xuất. Qua những lời lẽ cũng như những cách tuyên truyền khéo léo, có khi chỉ là cuộc trò chuyện thân tình về cuộc sống hàng ngày, về cách làm ăn…mà chính những người già làng, trưởng thôn ở vùng đồng bào dân tộc đã góp phần củng cố niềm tin của bà con vào Đảng, chính quyền, khuyến khích bà con chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. Bởi vì tôi luôn tin tưởng bà con các dân tộc vẫn luôn một lòng tin vào Đảng và chấp hành các chính sách, pháp luật của địa phương.

Bản thân tôi tranh thủ mọi lúc để truyền đạt những nội dung như: Thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, kể lại cho đồng bào mình nghe những gì mà cán bộ tỉnh, huyện, xã động viên, nhắc nhở; những việc gì mà đồng bào cần cảnh giác, không nên nghe và không tin lời kẻ xấu xúi giục. Tôi cũng luôn nói với bà con rằng mình có được cuộc sống sung túc, no đủ như ngày hôm nay là nhờ Đảng, Nhà nước đã quan tâm, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, định canh - định cư, làm đường giao thông, chăm lo cho lớp trẻ được đi học

Thưa quý vị đại biểu. Thưa đại hội!

Thực tế hoạt động của chúng tôi, những già làng, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời gian qua chủ yếu tập trung vào các nội dung như: Giáo dục con cháu, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; hoà giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ dòng tộc hoặc trong làng trên cơ sở tập tục của dòng họ, của làng; trực tiếp xét xử các cá nhân vi phạm phong tục, tập quán trên cơ sở các quy định của dòng tộc, buôn làng. Vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động do chính quyền tổ chức hoặc làng đề ra... Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng kết hợp vận động đồng bào nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và giữ gìn sự bình yên ở mỗi buôn làng.

Qua nhiều năm thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi đã rút ra được những vấn đề cần tập trung thực hiện là:

- Trước hết, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là bà con người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

- Thứ hai, vận động nhân dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước xoá bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan... làm ảnh hưởng đến sự phát triển của từng dân tộc và sự phát triển chung của cộng đồng, như: tục thách cưới; tục phạt vạ; tệ tảo hôn; không làm giấy khai sinh cho con, hoặc không đăng ký khi kết hôn. Tin vào ma gang, ma lai, thầy cúng, thầy mo khi ốm đau. Tổ chức ăn uống dài ngày khi có đám tang, gây tốn kém cho gia đình có người chết.

- Thứ ba, vận động nhân dân duy trì phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc như: Lễ hội cồng chiêng, các điệu múa xoang, hát hơamon...; tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc; tuyên truyền vận động, giáo dục con em học tập nếp sống văn minh, tiến bộ.

- Thứ tư, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, lồng ghép và đưa các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; từ bỏ các tập tục lạc hậu... vào cuộc vận động. Thực hiện việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước cộng đồng, nhằm từng bước vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, xoá bỏ các tục lệ lạc hậu, mê tín, dị đoan...

Thưa quý vị đại biểu. Thưa đại hội!

Có thể thấy rằng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Vĩnh Thạnh nhiều năm qua đã được các cấp, các ngành trong huyện thường xuyên quan tâm tổ chức thực hiện nhằm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Trong đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” mà trọng tâm là xây dựng gia đình văn hoá, thôn làng văn hoá là hạt nhân có ảnh hưởng sâu sắc nhất.

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, nhân đại hội này, tôi mong muốn các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng cơ sở thiết yếu, tập trung đầu tư phát triển ở các địa phương còn nghèo; phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm đào tạo, dạy nghề, dịch vụ làm việc, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số; tập trung phát triển giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội vùng đồng bào dân tộc; tăng cường hệ thống chính trị, công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kính chúc Đại hội thành công

Xin trân trọng cảm ơn

[C.V.T]

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Danh sách đại biểu tỉnh Bình Định dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam (02/2010)
 •  
 • Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vĩnh Thạnh (11/2009)
 •  
 • Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số huyện An Lão (11/2009)
 •  
 • Báo cáo thông tin về số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện đã được phê duyệt (11/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định. (08/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,446,217


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs