Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 06/01/2010
Giải pháp nâng cao nhận thức pháp luật về chính sách ưu đãi cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định
Hiện nay, đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định chủ yếu gồm 03 dân tộc là Chăm, Bana và H’rê với hơn 6.783 hộ (khoảng 32.318 người, chiếm 2,1% dân số toàn tỉnh) tập trung ở các xã thuộc hai huyện trung du Hoài Ân, Tây Sơn và 3 huyện miền núi Vân Canh, An Lão và Vĩnh Thạnh (chiếm 62% tổng diện tích toàn tỉnh).

 Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để phát triển đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các địa phương vùng sâu, vùng xa bắt nhịp dần với tiến trình phát triển chung của cả nước, đặc biệt là trong giai đoạn khi nước ta đang mở cửa hội nhập với các quốc gia khác trên thế giới. Hiện nay, các văn bản, quy định pháp luật về chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số rất nhiều, bao gồm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và các văn bản triển khai thực hiện của từng địa phương trên các lĩnh vực của đời sống như kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, nhưng việc hiểu và vận dụng các chế độ, chính sách này vào thực tiễn đời sống của cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều mặc hạn chế.

Qua việc triển khai và thực hiện đề tài khoa học “Thực trạng nhận thức pháp luật và giải pháp nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định” do nhóm nghiên cứu thuộc Sở Tư pháp thực hiện cho thấy chính sách dân tộc của Đảng ngày càng được hoàn thiện, vấn đề dân tộc đã được xác định là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. Cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ ngành và tỉnh Bình Định cũng quy định khá đầy đủ và triển khai có hiệu quả cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung các văn bản pháp luật quy định liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số tập trung chủ yếu trên một số lĩnh vực như: Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Chính sách về chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa; Chính sách về cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010. Như vậy, chính sách dân tộc của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực ưu đãi không ngừng hoàn thiện và phát huy hiệu quả thiết thực. Kịp thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống của mình tốt hơn.

Tuy nhiên thực tế đặt ra, nhận thức về chính sách và pháp luật ưu đãi cho các vùng đồng bào dân tộc của cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy: Số lượng cán bộ dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về pháp luật không cao. Hiện nay tổng số cán bộ tư pháp ở 159 xã, phường trong toàn tỉnh là 183 cán bộ, trong đó cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 4% nhưng trình độ văn hóa của lực lượng này chủ yếu là tốt nghiệp cấp II hoặc tiểu học, trình độ chuyên môn chỉ ở mức trung cấp, tương đương hoặc chưa qua đào tạo. Vì vậy, nhận thức của cán bộ dân tộc thiểu số về chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng còn hạn chế. Khảo sát cũng cho thấy, phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số đã biết đến chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước nhưng chưa tìm hiểu kỹ đó là những chế độ nào, điều kiện ra sao, lực lượng này chiếm đến 54% số người được khảo sát và có 28,6% là chưa tìm hiểu - không biết chế độ chính sách là gì, chỉ có 17,3% là đã tìm hiểu, biết được một số nội dung của các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, nhu cầu được tìm hiểu pháp luật, chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước của đồng bào dân tộc thiểu số là khá cao, chiếm 88,9% trong tổng số 452 người quan sát. Ngoài ra, kết quả khảo sát còn cho thấy nhu cầu tài liệu bằng tiếng dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số hiện rất cao, chiếm 68,6% trong tổng số người quan sát 453 người, có 27,2% không có nhu cầu. Trong đó, riêng mức độ quan tâm về tài liệu tiếng dân tộc của lĩnh vực chế độ chính sách đối với cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số là 11,8% và các quy định về chương trình 134, 135 là 11,9% trên tổng số 10 lĩnh vực pháp luật.

Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số khi có vướng mắc về chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước thường liên hệ với già làng, trưởng thôn hoặc các cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước để được tư vấn, giúp đỡ.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng đối với già làng, trưởng thôn, các cơ quan chức năng và các cán bộ nhà nước vì vậy để nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số thì một việc làm quan trọng cần thiết trước mắt là nâng cao trình độ, nhận thức pháp luật của đội ngũ già làng, trưởng thôn và cán bộ các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp cơ sở.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động có hiệu quả cao mang lại nhận thức về chế độ ưu đãi, chính sách của Đảng, Nhà nước ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa nhưng thực tế hiện nay lại chưa được thực hiện thường xuyên, đây là nhận xét của hơn 57,3% số người được phỏng vấn, chỉ có 37,4% nhận xét là hoạt động này đã được tổ chức thường xuyên ở các xã vùng sâu, vùng xa. Việc tiếp cận với các chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, nhà nước của đồng bào, dân tộc thiểu số được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau. Nhưng hình thức tiếp cận được đồng bào lựa chọn nhiều nhất vẫn là thông qua hoạt động tuyên truyền miệng, lồng ghép với sinh hoạt văn hóa của làng, thông qua già làng, trưởng thôn, cán bộ, cơ quan, tổ chức ở cấp cơ sở. Và các hình thức khác cũng là một nguồn rất quan trọng để đồng bào tiếp cận với chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua cuộc khảo sát về nhu cầu tìm hiểu pháp luật, thực trạng nhận thức pháp luật của cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định đã xác định được một số nguyên nhân dẫn đến thực trạng nhận thức pháp luật của cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế đó là:

Về mặt khách quan: Nguồn nhân lực của các cơ quan có trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương còn thiếu cả về số lượng và chất lượng; Đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở ở các xã miền núi, những người có quan hệ trực tiếp, gần gũi với đồng bào dân tộc thiểu số cũng còn hạn chế về trình độ chuyên môn, khả năng nhận thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Một số cấp ủy, chính quyền chưa làm hết trách nhiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện còn thiếu kiểm tra, đôn đốc nên tiến độ thực hiện các chính sách còn chậm chưa mang lại hiệu quả. Việc tuyên truyền các văn bản về chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước còn dàn trải, mang tính hình thức, chưa đi sâu vào các nội dung cụ thể của các chế độ để đồng bào dân tộc thiểu số có thể hiểu rõ và áp dụng. Trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số có lúc, có nơi còn sai sót, chưa đúng đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, dẫn đến những việc làm, những hành động, những quyết sách chưa phù hợp với nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn tài chính ở các xã thuộc khu vực miền núi cũng còn hết sức hạn chế.

Về mặt chủ quan: Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở các vùng hẻo lánh, với trình độ học vấn thấp và sự khác nhau về truyền thống, phong tục, ngôn ngữ, nhiều đồng bào lại không biết nói tiếng Kinh… điều này cũng gây ra những khó khăn nhất định cho việc tuyên truyền cũng như tiếp nhận các quy định, chính sách của nhà nước. Đời sống gia đình của một số cán bộ ở khu vực miền núi còn khó khăn, từ đó họ chỉ tập trung lo phát triển kinh tế gia đình, nên tác động đến chất lượng công tác, chưa chú trọng đầu tư cho công việc, họ còn ngại đi bồi dưỡng, đào tạo bổ sung kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là các lớp tổ chức xa nhà và dài hạn. Những điều này làm cho việc nắm bắt thông tin và tuyền đạt lại các nội dung pháp luật về chế độ, chính sách đó còn hạn chế...

Trước thực trạng và những nguyên nhân nêu trên, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới cần có những giải pháp sau:

- Nhóm giải pháp về xây dựng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ tuyên truyền có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, là người truyền đạt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhưng thực trạng hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các vùng dân tộc thiểu số còn rất hạn chế về kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Vì vậy, một yêu cầu cấp bách để nâng cao nhận thức pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số đó là cần phải có biện pháp đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ này cả về kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Cần coi trọng việc đầu tư cho giáo dục các cấp từ tiểu học đến đại học, nâng cao trình độ học vấn của đồng bào dân tộc thiểu số. Đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ sở về năng lực lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào. Rà soát, kiện toàn, xây dựng và đào tạo đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, già làng ở các vùng miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

- Nhóm giải pháp về xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với cán bộ, đồng bào dân tộc thiêu số: Để các chủ trương, chính sách, pháp luật nói chung, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có thể được thực hiện có hiệu quả thì các chính sách này phải lấy đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ thể trong việc tiếp cận và thụ hưởng. Vì vậy, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành ở trung ương, địa phương trong công tác ban hành văn bản, triển khai thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; cần có sự phối hợp, trao đổi, bàn bạc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa một số quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi cho cơ sở khi tổ chức triển khai thực hiện các chính sách này; Đề cao vai trò của cấp ủy và chính quyền địa phương, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Đồng thời với việc xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số, Nhà nước cần tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Nhóm giải pháp về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: Nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật vốn khô khan, khó tiếp nhận do vậy phải tìm kiếm, lựa chọn những biện pháp chuyển tải phù hợp, sinh động để người dân mà đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tiếp thu dễ dàng. Vì vậy, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở cần căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ học vấn thực tế của đồng bào dận tộc thiểu số ở địa phương để xác định và vận dụng một cách linh hoạt và đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chế độ chính sách cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, các biện pháp, hình thức đó phải được gắn liền và phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc để đồng bào có thể nhận thức các văn bản quy phạm pháp luật một cách dễ dàng và có chiều sâu. Các hình thức cụ thể: Tập trung thực hiện và nâng cao chất lượng của hình thức tuyên truyền miệng, hình thức hiện đang chiếm ưu thế trong tuyên truyền pháp luật ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng và phân phát các loại tài liệu tuyên truyền như sách hỏi đáp, tờ gấp… Thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, lễ hội cộng đồng lành mạnh tại địa phương như lễ hội đâm trâu, cúng ngày mùa… lồng ghép tuyên truyền giáo dục pháp luật, giúp cho pháp luật đi vào cuộc sống một cách đơn giản mà hiệu quả hơn. Củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của mạng lưới thông tin địa chúng trong tỉnh. Có thể tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới các hình thức như viết, sân khấu hóa.

- Nhóm giải pháp về cơ chế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về chế độ, chính sách ưu đãi đối với cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số: Cần tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số, và sự phối hợp này phải được thực hiện một cách thông suốt từ trung ương đến địa phương nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền. Về phía người dân: Cần có biện pháp trước hết là nâng cao trình độ học vấn, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, trên cơ sở đó mới có thể áp dụng các biện pháp, hình thức nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đối tượng này. Đồng thời đề cao vai trò tham gia và giám sát của họ đối với việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số. Cần tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, miền núi để nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Với những giải pháp trên, tin rằng trong thời gian tới, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số được củng cố, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phát triển đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định.

ThS. Nguyễn Huỳnh Huyện

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,278,232


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs