Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 02/12/2009
Về kết cấu nội dung chương trình đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc

Là người làm công tác dân tộc, nhiều năm trực tiếp tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ địa phương, sau khi nghiên cứu kết cấu nội dung chương trình đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc trong Tập Bài giảng về nghiệp vụ công tác dân tộc (chương trình 3 tháng dành cho cán bộ, chuyên viên ủy ban Dân tộc, các Bộ ngành liên quan; chuyên viên Ban Dân tộc các địa phương); sau khi nghiên cứu nhận biết yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn ở địa phương đối với sự nghiệp đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc, qua chuyên mục Nghiên cứu-Trao đổi của Tạp chí Dân tộc, tôi xin tham gia, đề xuất một vài ý kiến về nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015 của Trường Đào tạo cán bộ dân tộc:

1. Là Nội dung, chương trình đào tạo về nghiệp vụ công tác dân tộc, kết cấu của nội dung chương trình cần có tính chuyên biệt, tập trung vào việc đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc. Các nội dung thuộc về lĩnh vực công tác khác như lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước nói chung hoặc quản lý chuyên ngành (cho dù có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc) nói riêng có thể lược bỏ hoặc được giới thiệu ở phần “Các báo cáo bổ trợ” vì những phần này đã được hệ thống trường hành chính (hoặc các trường nghiệp vụ chuyên ngành khác) ở nước ta từ trung ương đến địa phương tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị nói chung (trong đó có cán bộ, công chức làm công tác dân tộc). Vì thế, chúng tôi xin đề xuất:

- Không nên đưa vào nội dung chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015 chuyên đề “Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước”.

- Chuyển một số chuyên đề từ phần “Các bài giảng” sang phần “Các báo cáo bổ trợ” gồm: “Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta”, “Công tác văn hoá ở vùng dân tộc thiểu số”, “Phương pháp điền dã dân tộc học”...

2. Nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015 cần được biên soạn theo hướng phù hợp với nhu cầu thực tế về nghiệp vụ công tác dân tộc, phù hợp với đối tượng đào tạo. Thực tiễn quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác dân tộc ở nước ta trong từng giai đoạn cách mạng cần cái gì thì đáp ứng cái đó. Người xây dựng nội dung chương trình trước hết phải nắm cho thật chắc đối tượng đào tạo cần cái gì, trên cơ sở đó xây dựng nội dung chương trình cho phù hợp. Tùy theo dung lượng kiến thức cần cung cấp cho đối tượng đào tạo mà Nhà trường có thể xây dựng nội dung chương trình nhiều hay ít, dài hay ngắn cho phù hợp với các loại đối tượng đào tạo: có lớp đào tạo nghiệp vụ tới 03 tháng, có lớp 01- 02 tháng, thậm chí có lớp chỉ vài ngày. Có nội dung chương trình dành cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc cấp Bộ, ngành Trung ương; có nội dung chương trình dành riêng cho cán bộ làm công tác dân tộc cấp tỉnh; có nội dung chương trình cho cấp huyện, cấp xã. Không nên để xảy ra tình trạng: có nhiều loại đối tượng đào tạo khác nhau, thực hiện chức năng nhiệm vụ chẳng giống nhau lại chỉ học chung một chương trình đào tạo.

3. Trong nội dung chương trình đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015, có thể có nhiều mô hình hệ thống kết cấu chương trình đào tạo. Dù là mô hình hệ thống kết cấu nào, chúng tôi cũng xin đề xuất 04 nhóm vấn đề cần được quan tâm đề cập khi tiến hành biên soạn:

a. Nhóm vấn đề thứ nhất: “Tình hình dân tộc và việc thực hiện công tác dân tộc hiện nay”. Nhóm này cung cấp cho học viên những tri thức cơ bản về tình hình, đặc điểm cơ bản của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và tình hình thực hiện công tác dân tộc ở nước ta hiện nay. Nhóm này có thể gồm 02 đến 03 bài, tùy theo đối tượng và thời gian đào tạo. Thông qua nhóm bài này, người học được trang bị những tri thức cần thiết về đối tượng quản lý thông qua sự hiểu biết về tình hình, đặc điểm cơ bản của cộng đồng các dân tộc Việt Nam (về tên gọi, số dân, các nhóm tộc người, địa bàn cư trú, điều kiện sống, phong tục tập quán hay luật tục, tín ngưỡng, lễ nghi, những nét tương đồng và dị biệt về bản sắc văn hoá dân tộc, đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội vùng dân tộc, miền núi...). Người học cũng nắm được tình hình thực hiện công tác dân tộc của chúng ta hiện nay đã được mặt gì để tiếp tục phát huy, còn yếu mặt gì để khắc phục. Có thể coi là kiến thức nhập môn.

b. Nhóm vấn đề thứ hai: “Chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc”. Nhóm này có thể gồm 02 bài: “Chủ nghĩa Măc-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc” và “Chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc”.

c. Nhóm vấn đề thứ ba: “Hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc”. Nhóm này có thể cấu trúc thành một số bài, tuỳ theo đối tượng và thời gian đào tạo. Tuy nhiên, khi học nhóm bài này, người học tối thiểu phải nắm được một cách có hệ thống và cụ thể các chính sách dân tộc của Nhà nước hiện hành cũng như các chính sách, pháp luật khác có liên quan tới lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc.

d. Nhóm vấn đề thứ tư: “Công tác dân tộc và một số kỹ năng thực hành công tác dân tộc”. Bài giảng nhóm này tập trung giới thiệu về Công tác dân tộc của đội ngũ những người làm công tác dân tộc ở nước ta hiện nay. Về vấn đề này, có lúc, có nơi, nhất là ở địa phương vẫn còn nhầm lẫn khi cho rằng: Bất cứ lĩnh vực công tác nào được triển khai thực hiện ở vùng dân tộc, miền núi cũng đều được coi là công tác dân tộc của cán bộ làm công tác dân tộc; hoặc quan điểm cho rằng: Người làm công tác dân tộc chỉ thực hiện một vài nhiệm vụ cụ thể được giao thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, còn lại thì thuộc về ngành khác.

Các bài giảng trong nhóm này còn cung cấp cho học viên hệ thống những kỹ năng cần thiết để thực hành công tác dân tộc, ví như:
- Kỹ năng tham mưu, đề xuất xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc;

- Kỹ năng phối hợp tổ chức thực hiện công tác dân tộc;

- Kỹ năng tuyên truyền vận động thực hiện chính sách, pháp luật đối với đồng bào vùng dân tộc, miền núi;

- Kỹ năng tổng kết, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước tại địa phương;

- Kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc ở địa phương;

- Kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách dân tộc;

Và các kỹ năng cần thiết khác.

Ngoài 04 nhóm bài trong nội dung đào tạo chính nêu trên, chúng tôi nhất trí có thêm phần “Các báo cáo bổ trợ”. Phần này nên có thêm nội dung báo cáo điển hình ở những địa phương đã làm tốt công tác dân tộc; những báo cáo sau chuyến đi thực tế tham quan học tập về thực hiện các chính sách dân tộc ở nước ngoài (đối với những quốc gia đã và đang làm tốt công tác dân tộc) để mở rộng tầm nhìn cho học viên. Nếu là chương trình đào tạo dài ngày, cần bố trí cho các học viên đi nghiên cứu thực tế các mô hình địa phương thực hiện tốt công tác dân tộc; trong quá trình học, cũng cần có nội dung ôn tập, kiểm tra và cuối khoá học viên viết tiểu luận.

 Trần Trương

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,463,228


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs