Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Hướng dẫn triển khai Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện năm 2009

 06/11/2009
Ngày 11/09/2009, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Quyết định số 4606/QĐ-BCĐ về việc triển khai Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện năm 2009.

I. Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu cấp tỉnh. Thực hiện theo Kế hoạch số 4390/KH-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2009.

II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CẤP HUYỆN

1. Chủ đề và thời gian Đại hội

a) Chủ đề của Đại hội cấp huyện: "Cộng đồng các dân tộc thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng quê hương huyện …  giàu đẹp, văn minh"
b) Thời gian tổ chức Đại hội
- Đại hội cấp huyện tổ chức xong chậm nhất là ngày 15 tháng 11 năm 2009.
- Thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện là 01 ngày.

2. Nội dung của Đại hội

- Báo cáo tổng kết, đánh giá đúng mức những thành tích, kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong các thời kỳ cách mạng; đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển để khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động của huyện về công tác dân tộc từ Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) đến nay, định hướng đến năm 2020.
- Báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân về các lĩnh vực tại Đại hội (do Ban Chỉ đạo huyện lựa chọn, phân công).
- Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Lãnh đạo cấp trên và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.
- Phát biểu của đại biểu điển hình tại Đại hội.
- Khen thưởng tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số tại Đại hội và đề xuất hình thức khen thưởng tại Đại hội cấp trên.
- Chọn cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên theo phương án phân bổ của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh.
- Tổ chức giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện với đại biểu dự Đại hội.
- Tổ chức văn nghệ chào mừng thành công Đại hội cấp mình (tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương để có quy mô phù hợp).
- Tường thuật, truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu, chương trình văn nghệ trên Đài phát thanh - truyền hình (nếu có điều kiện).
- Xây dựng kỷ yếu Đại hội để phục vụ xây dựng tư liệu lịch sử và truyền thống ở địa phương.

3. Tổ chức Đại hội

a) Điều kiện tổ chức Đại hội cấp huyện
+ Đại hội cấp huyện theo Hướng dẫn số 04/HD-BCĐ ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam.
- Huyện có từ 5.000 người dân tộc thiểu số trở lên sinh sống thành cộng đồng tại địa phương được tổ chức Đại hội.
- Theo đó, đối với những huyện không tổ chức Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị liên tịch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể huyện và đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh và đề xuất khen thưởng theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh, trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt gửi Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh (qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh là Ban Dân tộc).
+ Những huyện đủ điều kiện tổ chức Đại hội: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh.
+ Những huyện, thị, thành phố không đủ điều kiện tổ chức Đại hội mà tổ chức Hội nghị: Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết.
+ Đối với cấp xã, phường, thị trấn; các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện không tổ chức Đại hội:
- Đối với xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã): Ban chỉ đạo Đại hội huyện chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị liên tịch với Mặt trận Tổ quốc, đại diện các thôn, bản và các ban, ngành, đoàn thể trong xã chọn cử đại biểu dự Đại hội huyện trình Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã phê duyệt.
- Đối với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện: Ban Chỉ đại Đại hội huyện chỉ đạo thủ trưởng, cấp ủy và đoàn thể, các cơ quan thuộc huyện tổ chức Hội nghị liên tịch chọn cử đại biểu dự Đại hội theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện.
b) Thành phần, cơ cấu, tiêu chí, số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội cấp huyện
+ Thành phần:
- Đại hội cấp huyện gồm đại biểu được chọn cử từ xã, phường, thị trấn trực thuộc huyện; các ban, ngành, đoàn thể trong huyện theo chỉ tiêu được phân bổ của Ban Chỉ đạo Đại hội huyện.
+ Cơ cấu:
- Cơ cấu theo thành phần dân tộc: phải đảm bảo có đầy đủ đại biểu đại diện  các dân tộc thiểu số cư trú ở địa phương nơi tổ chức Đại hội. Phân bổ đại biểu theo tỷ lệ dân số của từng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện và các xã, phòng, ban cấp huyện.
Ví dụ: huyện Bắc Bình có 17 dân tộc thiểu số; đối với dân tộc thiểu số có ít người nhất cũng phải phân bổ tối thiểu là 2 đại biểu dự Đại hội cấp huyện.
- Cơ cấu theo lĩnh vực: cần có đại biểu đại diện các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, khoa học - công nghệ, thương mại, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, tôn giáo, an ninh, quốc phòng,…
 - Cơ cấu theo độ tuổi: có đủ đại diện các lứa tuổi, các thế hệ (già, trẻ)
- Cơ cấu theo giới tính: số đại biểu chính thức dự Đại hội mỗi cấp phải đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ là 30% - 50% tổng số đại biểu; trường hợp đặc biệt cũng phải đảm bảo ít nhất là 30% tổng số đại biểu. Khi phân bổ đại biểu theo các thành phần và cơ cấu trên, phải đảm bảo số lượng đại biểu trực tiếp sinh sống, hoạt động ở cơ sở, địa bàn dân cư chiếm ít nhất 2/3 tổng số đại biểu dự Đại hội các cấp.
+ Tiêu chí chọn cử đại biểu chính thức dự Đại hội cấp huyện, gồm:
- Các đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số của địa phương (chọn đủ các dân tộc thiểu số để dự Đại hội).
- Đại biểu đại diện cho tập thể: là người dân tộc thiểu số đại diện cho 01 thôn, xã, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu cho các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng, tôn giáo,… và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức đóng trên địa bàn, có thành tích nổi bật trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tại vùng dân tộc thiểu số, được bầu chọn là điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ tại địa phương.
- Đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, là người có thành tích nổi bật trong đời sống xã hội như xóa đói giảm nghèo, gia đình văn hoá, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hoặc được bầu chọn là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ tại địa phương, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ngoài các tiêu chí trên, khi chọn cử đại biểu, có thể vận dụng kết hợp các tiêu chí đã có như: người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công nhân tiêu biểu, thanh niên, phụ nữ tiêu biểu, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, người cao tuổi, nhà doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo,… tiêu biểu.

Việc chọn cử đại biểu đi dự Đại hội các cấp phải đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai và đồng thuận ngay từ cơ sở, xã phường, thị trấn gửi lên; (danh sách dự Đại hội các cấp đều phải được Thường vụ cấp ủy cùng cấp thông qua và Quyết định).

Một đại diện chính thức có thể vừa là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, vừa là đại diện tập thể tiêu biểu, đại diện giới, lứa tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực,…

+ Số lượng đại biểu dự Đại hội:
- Đại biểu chính thức: dự Đại hội cấp huyện: tối đa 200 đại biểu chính thức.
- Đại biểu là khách mời gồm: đại diện Lãnh đạo cấp trên; nguyên là Lãnh đạo chủ chốt (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân) cấp huyện tổ chức Đại hội; đại diện Ban Chỉ đạo Đại hội cấp trên; đại diện Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân của địa phương cấp tổ chức Đại hội; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo,… tiêu biểu là người dân tộc thiểu số.
- Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện quyết định số lượng đại biểu chính thức và khách mời của Đại hội trong khung quy định nêu trên.

4. Công tác Thi đua - Khen thưởng
a) Nguyên tắc
- Việc quyết định các hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân được thực hiện theo các quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đại biểu chính thức có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét khen thưởng tại Đại hội cấp huyện và đề nghị các hình thức khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp Trung ương, do Ban Chỉ đạo cùng cấp tổ chức thực hiện và lập hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.
- Các đại biểu đề nghị khen thưởng đều phải được bình xét, đề nghị khen thưởng từ cơ sở (xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị…) theo đúng quy trình.
b) Nội dung khen thưởng
- Có thành tích xuất sắc củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng các dân tộc tỉnh Bình Thuận góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2000 – 2009.
- Giai đoạn xét khen thưởng từ năm 2000 đến 2009.
c) Hình thức khen thưởng tại Đại hội cấp huyện:
- Tất cả các đại biểu dự Đại hội cấp huyện đều được nhận quà tặng của Đại hội cùng cấp (nội dung, hình thức quà tặng do Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định).
- Đại hội cấp huyện: tổ chức khen thưởng bằng hình thức Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và các hình thức khen thưởng khác tại Đại hội theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh (qua Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)  khen thưởng theo nguyên tắc:

Các trường hợp đề nghị khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên, Tiểu ban Tổ chức - Nhân sự - Thi đua - Khen thưởng giúp Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lập hồ sơ khen thưởng, xét duyệt, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; gửi danh sách và hồ sơ theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ).

Đối với các trường hợp đề nghị tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương của Ủy ban nhân dân tỉnh, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh báo cáo đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các bộ, ngành Trung ương để quyết định khen thưởng.

Nhân dịp tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho tất cả các đại biểu chính thức là người dân tộc thiểu số dự Đại hội từ cấp huyện trở lên - đây cũng là phù hiệu để dự Đại hội các cấp. Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh nhận và trao quyết định, Kỷ niệm chương của Ủy ban Dân tộc tại Đại hội các cấp.

d) Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội tỉnh, huyện sẽ hướng dẫn về báo cáo điển hình của các huyện tại Đại hội tỉnh, các huyện chủ động chuẩn bị các chủ đề, nội dung và đăng ký báo cáo điển hình tại Đại hội tỉnh với Ban Tổ chức Đại hội tỉnh.

5. Công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua

a) Nội dung

- Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam.
- Tuyên truyền thành tựu mọi mặt của công tác dân tộc, công tác đại đoàn kết các dân tộc ở từng địa phương. Nêu gương người tốt, việc tốt của các dân tộc thiểu số, từng dân tộc sinh sống trên địa bàn qua các thời kỳ cách mạng.
- Tuyên truyền các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong vùng dân tộc thiểu số; tuyên truyền thành tích đóng góp của đồng bào, cán bộ miền xuôi lên công tác miền núi có nhiều thành tích trong xây dựng phong trào cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc.
- Tuyên truyền việc nâng cao cảnh giác cách mạng, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, từng dân tộc để chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các dân tộc thiểu số Việt Nam tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.
b) Thời gian Tổ chức, triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp tại địa phương và Đại hội toàn tỉnh.
c) Hình thức tuyên truyền:
- Tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, mở các chuyên mục, chuyên đề về Đại hội.
- Tổ chức các đêm biểu diễn, liên hoan văn nghệ, các cuộc tuyên truyền cổ động tại địa phương; tổ chức triển lãm, biểu diễn những đặc trưng văn hóa, văn nghệ của các dân tộc.
- Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu,… tại khu vực trung tâm, cửa ngõ, đường phố nơi công cộng và nơi tổ chức Đại hội.
d) Khẩu hiệu tuyên truyền
" Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”.
" Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm”
" Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh … (huyện…)”.
" Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công!”
" Cộng đồng các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
" Các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”.
" Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Khẩu hiệu có thể được thể hiện kết hợp chữ viết phổ thông và chữ viết của các dân tộc thiểu số.

6. Các bước tiến hành tổ chức Đại hội các cấp

 a) Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội:
- Ban chỉ đạo Đại hội cấp huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hoặc 01 đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp làm Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cùng cấp có liên quan (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định).
- Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện được sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân huyện để chỉ đạo điều hành công việc và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội.
b) Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội các cấp; kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội ở địa phương, bố trí đưa đón, nơi ăn, ở, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin cho báo chí,…; lập dự toán kinh phí kèm theo các kế hoạch trên, đảm bảo đầy đủ nội dung và các hoạt động của Đại hội.
c) Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội xây dựng báo cáo tổng kết; các bài phát biểu của lãnh đạo địa phương; hướng dẫn viết các báo cáo điển hình trình bày tại Đại hội cấp huyện.
d) Ban Chỉ đạo phân bổ đại biểu chính thức, hướng dẫn chọn cử đại biểu và triển khai công tác khen thưởng của Đại hội cấp huyện.
- Ban Chỉ đạo cấp huyện hướng dẫn các xã, phường, thị trấn theo tiêu chí đã quy định, các ban, ngành, đoàn thể,… trong huyện chọn cử đại biểu theo phân bổ của Ban Chỉ đạo Đại hội huyện. Lựa chọn, khen thưởng đại biểu có thành tích tiêu biểu tại Đại hội cấp huyện; lựa chọn, công bố danh sách các đại biểu có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng ở cấp tỉnh và cấp Trung ương. Chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh theo phân bổ của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh.
- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hướng dẫn các huyện tổ chức Đại hội và các huyện, các ban, ngành, đoàn thể không tổ chức Đại hội… chọn cử đại biểu dự Đại hội tỉnh theo chỉ tiêu được phân bổ. Lựa chọn, khen thưởng đại biểu có thành tích tiêu biểu tại Đại hội cấp tỉnh; lựa chọn, công bố danh sách các đại biểu có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng ở cấp Trung ương.
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội các cấp hướng dẫn các đại biểu được khen thưởng xây dựng báo cáo thành tích; lập hồ sơ và danh sách đề nghị khen thưởng gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và Ban Chỉ đạo Đại hội cấp trên.
đ) Xây dựng kịch bản chi tiết tổ chức Đại hội:- Xây dựng kịch bản chi tiết các nội dung tại Đại hội (lễ khai mạc; chương trình biểu dương, khen thưởng; giao lưu đối thoại; bế mạc… có tường thuật, truyền hình trực tiếp).
- Khánh tiết Đại hội: Ma két, khẩu hiệu, trang trí, panô, áp phích, triển lãm ảnh, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc trong và ngoài Hội trường.
- Lập danh sách, gửi giấy mời cho đại biểu chính thức và khách mời của Đại hội.
- Trang phục của đại biểu chính thức tại Đại hội: tất cả các đại biểu chính thức là người dân tộc thiểu số phải mặc trang phục đúng bản sắc của dân tộc mình; khuyến khích các đại biểu mời mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.
7. Đại hội chính thức

Trước khi vào khai mạc Đại hội, các đại biểu dự Đại hội (cả đại biểu chính thức và đại biểu mời đều được tặng một phần quà có ý nghĩa của Đại hội).

- Lễ khai mạc.
- Trình bày báo cáo chính và báo cáo điển hình tại Đại hội (có minh họa).
- Chương trình biểu dương, tôn vinh, khen thưởng.
- Chương trình giao lưu của lãnh đạo địa phương với đại biểu
- Kết thúc Đại hội, tổ chức đêm biểu diễn văn nghệ. Phân công cụ thể cho các địa phương, tập thể chuẩn bị và tham gia.

8. Tiến độ triển khai

Ban Chỉ đạo Đại hội cần lựa chọn các công việc cụ thể, lên tiến độ điều hành phù hợp với địa phương, lưu ý một số điểm sau:

- Ban Chỉ đạo đại hội huyện cần có quyết định số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội cấp mình để nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”; Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh tổng hợp và làm việc trực tiếp với Ủy ban Dân tộc trước khi tổ chức Đại hội cấp huyện để kịp thời trao cho đại biểu.

(Đại biểu do Đại hội cấp huyện chọn cử dự Đại hội đại biểu cấp tỉnh theo chỉ tiêu Ban Chỉ đạo tỉnh phân bổ; khi đi dự phải mang theo Kỷ niệm chương đã được tặng ở Đại hội cấp huyện để làm phù hiệu trong Đại hội cấp tỉnh).

- Đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên, Tiểu ban Tổ chức - Nhân sự - Thi đua - Khen thưởng giúp Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh tổng hợp, lập danh sách và gửi kèm hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 31 tháng 12 năm 2009. Các trường hợp được khen thưởng sẽ trao tặng tại Đại hội toàn quốc.

- Ban Chỉ đạo Đại hội huyện gửi báo cáo chính của Đại hội huyện về Ban Tổ chức Đại hội tỉnh (qua Ban Dân tộc - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) trước tháng 11 năm 2009 để tổng hợp báo cáo tổng kết Đại hội tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Đại hội huyện gửi tổng hợp kết quả Đại hội và danh sách trích ngang đại biểu dự Đại hội tỉnh về Ban Tổ chức Đại hội tỉnh (qua Ban Dân tộc - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) trong tháng 11 năm 2009.

9. Kinh phí tổ chức Đại hội.
- Căn cứ theo kế hoạch tổ chức Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, bố trí kinh phí tổ chức Đại hội các cấp và các hoạt động khác của Đại hội.
- Các địa phương có thể vận động các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân để tổ chức Đại hội các cấp.

III. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội

1. Ban Dân tộc là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh giúp Trưởng Ban Chỉ đạo
a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định 757/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công văn 1341-CV/TU ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định 2054/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và việc tổ chức Đại hội các cấp theo đúng các nội dung trên.
b) Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội tại các huyện.
c) Tổng hợp tình hình, kết quả tổ chức Đại hội các cấp báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và điều kiện cụ thể của địa phương, Uỷ ban nhân dân các huyện có thể hướng dẫn bổ sung cho phù hợp để việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở cấp mình đạt kết quả cao.

Trong quá trình thực hiện các quy định nêu trên, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc yêu cầu các địa phương phản ánh, báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh (qua Ban Dân tộc - số 408 Thủ Khoa Huân – thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại 062.3812444; 0913932448 hoặc 062.3811960 - 0913863054 - 062.3812440 - Fax 062.3812599) để báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.                                    

[C.V.T]

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số năm 2009 (11/2009)
 •  
 • Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ I (11/2009)
 •  
 • Quyết định Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận (11/2009)
 •  
 • Quyết định phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi và tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận (11/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận (11/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận (11/2009)
 •  
 • Báo cáo kết quả chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất (11/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,294,475


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs