Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Quyết định Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận

 06/11/2009
Ngày 26/08/2009, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Quyết định số 2451/QĐ-BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận.

Phân Công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận như sau:

+ Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo chung Đại hội các cấp và Đại hội toàn tỉnh.
- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận.
- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội).
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo; phê duyệt Kế hoạch tổng thể và ký ban hành các văn bản về tổ chức Đại hội thuộc thẩm quyền.

+ Ông Đoàn Văn Sáu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

- Thường trực Ban chỉ đạo; Trưởng Ban Tổ chức; Trưởng Ban Tổ chức - nhân sự Đại hội toàn tỉnh.
- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc theo nội dung Kế hoạch Đại hội đã được Ban chỉ đạo thông qua.
- Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức Đại hội cấp huyện và toàn tỉnh.
- Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết các công việc và ký ban hành các văn bản điều hành thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

+ Ông Tăng Việt Cường, Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo hướng dẫn, quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức Đại hội các cấp, đại hội toàn tỉnh và các hoạt động phục vụ Đại hội.
- Xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ Đại hội toàn tỉnh trên cơ sở dự toán các Tổ giúp việc và các cơ quan liên quan. Tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo hoặc Ban Chỉ đạo quyết định.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Huỳnh Sanh Nhẫn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Nguyễn Tiến Thanh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, Thành viên, Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các huyện, toàn tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội toàn tỉnh trình Trưởng Ban Chỉ đạo; chỉ đạo hệ thống các cơ quan truyền thông Tỉnh và địa phương tổ chức tuyên truyền các gương tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nội dung có liên quan.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Lâm Quang Hiền, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức biểu diễn văn nghệ; kế hoạch tổ chức  trưng bày hình ảnh thành tựu nổi bật qua các thời kỳ; xây dựng kế hoạch, xây dựng kỷ yếu giúp cho việc viết lịch sử truyền thống  về các dân tộc thiểu số Bình Thuận, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội cấp huyện, Đại hội toàn tỉnh và các nội dung khác trình Ban Chỉ đạo quyết định.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Trương Đại Hưng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Nguyễn Ngọc Hai, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viênBan Chỉ đạo

- Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Vũ Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo hướng dẫn lập hồ sơ, thực hiện quy trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân vào dịp Đại hội toàn tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Nguyễn Văn Nhơn, Giám đốc Sở Y tế, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo xây dựng phương án bảo vệ sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm cho đại biểu dự Đại hội  cấp huyện và đại hội toàn tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo dự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Võ Đình Nghĩa, Giám đốc Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền trên các hệ truyền thanh trong tỉnh về Đại hội cấp huyện, Đại hội toàn tỉnh; về các gương tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên hệ thống Đài phát thanh - truyền hình tỉnh và địa phương.
- Chỉ đạo xây dựng nội dung kịch bản, chương trình tường thuật trực tiếp: Lễ khai mạc Đại hội toàn tỉnh; chương trình giao lưu đối thoại giữa Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh với đại biểu dự Đại hội toàn tỉnh; chương trình văn nghệ trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Bà Trần Thị Thái Hòa, Tổng Biên tập Báo Bình Thuận, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Đại hội cấp huyện, Đại hội toàn tỉnh; tuyên truyền gương tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên Báo Bình Thuận.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Trần Đình Tâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Tham gia xây dựng các bài phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các văn kiện phục vụ Đại hội toàn tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Đinh Ngọc Toàn, Đại tá - Phó Chính uỷ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp giữa quân đội và công an thực hiện các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối trước và trong thời gian diễn ra Đại hội cấp huyện và Đại hội toàn tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Nguyễn Duy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo xây dựng phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại biểu trước và trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực Hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Phùng Hữu Cư, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Tham gia xây dựng các bài phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các văn kiện phục vụ Đại hội.
- Làm đầu mối tiếp nhận, xử lý các thông tin của Ban Chỉ đạo và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo; phối hợp với Ban Dân tộc chuẩn bị nội dung, tổ chức các phiên họp của Ban Chỉ đạo, các buổi họp báo theo yêu cầu công tác của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các đơn vị của Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ Đại hội toàn tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Nguyễn Văn Thuỷ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo hệ thống Công đoàn các cấp tham gia chỉ đạo Đại hội tại địa phương; tham gia chọn cử đại biểu dự Đại hội toàn quốc.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Bà Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia chỉ đạo Đại hội tại địa phương; tham gia chọn cử đại biểu dự Đại hội toàn tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo Ban Dân vận các huyện, Thị ủy, Thành ủy tham gia chọn cử đại biểu các dân tộc thiểu số tiêu biểu dự Đại hội toàn tỉnh.
- Phối hợp Tiểu ban nhân sự giúp Ban Chỉ đạo về nội dung tổng kết và các báo cáo điển hình của các địa phương và cá nhân.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

 

+ Lê Văn Bảy, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Tham gia công tác chuẩn bị các nội dung văn kiện Đại hội; Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, Thị ủy, Thành ủy tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp, Đại hội toàn tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Nguyễn Thu Sơn, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo Ban Tổ chức các huyện, Thị ủy, Thành ủy tham gia chọn cử đại biểu các dân tộc thiểu số tiêu biểu dự Đại hội toàn tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo hệ thống Hội nông dân Việt nam các cấp tham gia chỉ đạo Đại hội tại địa phương; tham gia chọn cử đại biểu dự Đại hội toàn tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Bà Bố Thị Xuân Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tham gia chỉ đạo Đại hội tại địa phương; tham gia chọn cử đại biểu dự Đại hội toàn tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Lê Huy Toàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch của Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức Đoàn về việc tham gia chỉ đạo Đại hội cấp huyện; phát động phong trào thi đua sâu rộng, bằng các hoạt động thiết thực trong tổ chức Đoàn, lập thành tích chào mừng Đại hội cấp huyện, hướng tới Đại hội toàn tỉnh.
- Chỉ đạo tổ chức Đoàn thanh niên các cấp tham gia các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ an ninh  trật tự, tổ chức văn nghệ trong thanh niên tại Đại hội các cấp với những hình thức phù hợp.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

+ Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo hệ thống Hội cựu chiến binh các cấp tham gia chỉ đạo tổ chức Đại hội tại địa phương; tham gia chọn cử đại biểu dự Đại hội toàn tỉnh.
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức Đại hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

[C.V.T]

 

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Quyết định phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi và tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận (11/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận (11/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận (11/2009)
 •  
 • Báo cáo kết quả chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất (11/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,294,416


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs