Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận

 06/11/2009
Ngày 28/08/2009, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Quyết định số 2454/QĐ-BCĐ về việc thành lập các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận.

Điều 1. Thành lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là các Tiểu ban) cụ thể như sau:

1. Tiểu ban Nội dung - Văn kiện.
2. Tiểu ban Tổ chức - Nhân sự - Thi đua - Khen thưởng.
3. Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá, nghệ thuật.
4. Tiểu ban Hậu cần - Phục vụ - Bảo vệ đại hội.

Điều 2. Nhiệm vụ của các Tiểu ban; danh sách các Trưởng Tiểu ban, Phó Trưởng Tiểu ban và các thành viên của các Tiểu ban theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của các Tiểu ban được bố trí từ kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Trưởng Tiểu ban, Phó Trưởng Tiểu ban và các thành viên của các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận căn cứ Quyết định thi hành.

I. TIỂU BAN NỘI DUNG – VĂN KIỆN

1. Giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chuẩn bị các nội dung để hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương về công tác nội dung, văn kiện tại Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và trong suốt quá trình từ nay đến hết Đại hội tỉnh; thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện chế độ báo cáo kết quả Đại hội, các báo cáo điển hình và các văn bản liên quan khác. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp.
2. Tổng hợp Kế hoạch nhiệm vụ của các Tiểu ban (4 Tiểu ban) để xây dựng Kế hoạch hướng dẫn tổng thể tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh, làm cơ sở để Ban tổ chức chỉ đạo điều hành chung.
3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trước thềm Đại hội tỉnh.
4. Xây dựng nội dung chương trình tổng thể tổ chức Đại hội tỉnh; dự kiến các địa phương chuẩn bị báo cáo điển hình trình bày tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh. Chuẩn bị Báo cáo trung tâm (báo cáo tổng kết) của Đại hội; xây dựng chương trình tổ chức Đại hội chính thức của tỉnh; diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội; các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội; Nội dung chương trình giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng và Nhà nước của địa phương đối với đại biểu dự Đại hội; dự thảo Biên bản, Quyết tâm thư, Nghị quyết để thông qua Đại hội tỉnh.
5. Tổng hợp Báo cáo kết quả Đại hội các cấp; tổng hợp Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội cấp tỉnh; hướng dẫn các địa phương, các Tiểu ban và dự thảo Báo cáo Tổng kết của Ban tổ chức, Ban Chỉ đạo Đại hội để trình Ban Chỉ đạo.
6. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức phân công.

II. Tiểu ban Tổ chức - Nhân sự - Thi đua - Khen thưởng.

1. Giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chuẩn bị các nội dung để hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương về công tác tổ chức - nhân sự dự Đại hội và công tác Thi đua – khen thưởng tại Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trong suốt quá trình từ nay đến hết Đại hội cấp tỉnh; thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức - nhân sự dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tại địa phương; thực hiện phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí các địa phương thực hiện tuyên truyền về công tác Thi đua - Khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, huyện.
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn công tác của các Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội và công tác chỉ đạo Đại hội tại địa phương; Xây dựng phương án đảm bảo cung cấp Kỷ niệm Chương và vật tư khen thưởng phục vụ Đại hội cấp tỉnh, huyện;
3. Tổng hợp số lượng đại biểu, khách mời dự Đại hội; Dự kiến danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội; tổng hợp, tham mưu, đề xuất các hồ sơ khen thưởng tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.
4. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả công tácthi đua khen thưởng Đại hội các cấp.
5. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức phân công.

III. Tiểu ban Tuyên truyền – Văn hoá, nghệ thuật.

1. Giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chuẩn bị các nội dung để hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương về công tác tuyên truyền và công tác văn hoá, văn nghệ tại Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trong suốt quá trình từ nay đến hết Đại hội cấp huyện, tỉnh; thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thông tấn, báo chí, các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội các cấp.
2. Chuẩn bị các nội dung và tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; xây dựng nội dung và kịch bản các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ Đại hội và các hoạt động bên lề Đại hội cấp tỉnh.
3. Xây dựng các kế hoạch, chương trình, kịch bản theo chủ đề; tổ chức triển lãm, trưng bày những thành tựu nổi bật qua các thời kỳ về công tác dân tộc ở địa phương; chương trình, kịch bản cụ thể từng nội dung của Đại hội; kịch bản giao lưu, giới thiệu các điển hình tiên tiến xuất sắc về dự Đại hội; kịch bản giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo Đảng và Nhà nước của địa phương đối với đại biểu dự Đại hội; các chương trình phát thanh, truyền hình, giao lưu; nội dung ma két, khẩu hiệu, lôgô, phóng sự, băng hình …. chào mừng Đại hội.
4. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kịch bản chi tiết tổ chức văn nghệ; chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, nhân lực đảm bảo triển khai tổ chức văn nghệ; phân công, hướng dẫn các địa phương, các đoàn Đại biểu tham gia văn nghệ theo chương trình, kịch bản đã được xây dựng.
5. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyên truyền Đại hội (từ Đại hội cấp huyện đến Đại hội cấp tỉnh).
6. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức phân công.

 IV. Tiểu ban Hậu cần - Phục vụ - Bảo vệ đại hội.

1. Tổng hợp tổng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, Hội nghị cấp huyện và cấp tỉnh trên cơ sở dự toán của các Tiểu ban và các cơ quan liên quan.
2. Giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chuẩn bị các nội dung để hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương về công tác hậu cần, lễ tân và công tác an ninh - bảo vệ tại Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và trong suốt quá trình từ nay đến hết Đại hội, Hội nghị cấp huyện, tỉnh; thực hiện  kiểm tra công tác hậu cần, lễ tân phục vụ Đại hội các cấp ở địa phương; thực hiện chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác an ninh - bảo vệ phục vụ  Đại hội các cấp ở địa phương.
3. Tham mưu công tác kế hoạch, quản lý, sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí Đại hội theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
4. Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm Hội trường tổ chức Đại hội; phương án bố trí ăn, nghỉ phục vụ đại biểu; kế hoạch quà tặng và phù hiệu cho Đại biểu; bảo đảm phương tiện đi lại; bố trí nhân lực phục vụ trong suốt quá trình điễn ra Đại hội cấp tỉnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế, bảo vệ sức khỏe cho đại biểu trong thời gian diễn ra Đại hội.
5. Xây dự kế hoạch, phương án chi tiết và tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh, bảo vệ trật tự, an toàn cho các hoạt động trước, trong và sau Đại hội cấp tỉnh, bố trí nhân lực phục vụ trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
6. Bố trí địa điểm để tổ chức các hoạt động trong chương trình Đại hội
7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các đoàn đại biểu đi thăm quan trước khi diễn ra Đại hội.
8. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức phân công.

Danh sách thành viên tham gia các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận 

I. Tiểu ban Nội dung – Văn kiện

1. Ông: Trương Ngọc Phúc, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Trưởng Tiểu ban;
2. Ông: Nguyễn Văn Tâm, Phó Trưởng Ban Dân vận -  Phó Tiểu ban;
3. Ông: Võ Văn Hoà, Phó Văn phòng UBND tỉnh - Phó Tiểu ban;
4. Ông: Huỳnh Sanh Nhẫn, Phó Giám  đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;
5. Ông: Phùng Hữu Cư, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ - Thành viên;
6. Ông: Dương Tự, Phòng Tuyên Truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Thành viên;
7. Ông: Lê Đức Hoà, Trưởng phòng Chính sách - Nghiệp vụ, Ban Dân tộc - Thành viên;
8. Ông: Trương Văn Thu, Trưởng Ban Tôn giáo - Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Thành viên.

II. Tiểu ban Tổ chức - nhân sự - Thi đua khen thưởng

1. Ông: Mai Sên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Trưởng Tiểu ban;
2. Ông: Vũ Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Tiểu ban
3. Ông: Nguyễn Thu Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Phó Tiểu ban;
4. Bà: Bố Thị Xuân Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Thành viên;
5. Ông: Nguyễn Quốc Anh, Trưởng phòng Tôn giáo - Dân tộc, Ban Dân vận Tỉnh uỷ - Thành viên;
6. Ông: Phan Hùng Minh, Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh - Thành viên;
7. Ông: Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng Ban Kinh tế, Hội Nông dân tỉnh - Thành viên.

III. Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá, nghệ thuật

1. Ông: Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng Tiểu ban;
2. Ông: Lê Văn Bảy, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Phó Tiểu ban;
3. Ông: Ngô Đăng Khoa, Trưởng phòng Văn nghệ - Thể Thao, Đài PTTH tỉnh, Phó Tiểu ban;
4. Ông: Nguyễn Văn Hoà, Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh - Thành viên;
5. Bà: Phan Đoàn Mỹ Khanh, Phó phòng Báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền Thông - Thành viên;
6. Ông: Huỳnh Thanh - Trưởng phòng Thư ký toà soạn, Báo Bình Thuận - Thành viên;
7. Ông: Bùi Văn Minh, Cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh - Thành viên;
8. Ông: Lư Văn Năm, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban đoàn kết tập hợp Thanh niên - Thành viên;
9. Ông: Phạm Đức Mạnh, Phó phòng Chính sách - Nghiệp vụ, Ban Dân tộc - Thành viên.

IV. Tiểu ban Hậu cần - phục vụ - bảo vệ Đại hội.

1. Ông: Tăng Việt Cường, Giám đốc Sở Tài chính - Trưởng Tiểu ban;
2. Ông: K’ Rẽm, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Phó Tiểu ban;
3. Ông: Phạm Thật, Trưởng phòng PA 38, Công an tỉnh - Phó Tiểu ban;
4. Ông: Phan Đức Thuận, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên;
5. Ông: Lê Văn Hồng, Phó phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế - Thành viên;
6. Ông: Vũ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Chính sách Bảo trợ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên;
7. Ông: Trần Ngọc Trung, Văn phòng Ban Dân tộc - Thành viên;
8. Bà: Hồ Thị Kim Lệ, Kế toán Ban Dân tộc - Thành viên.

[C.V.T]

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Báo cáo kết quả chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất (11/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 65,601,659


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs