Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 02/11/2009
Cán bộ là cái gốc của mọi việc
Cha ông đã dạy: “Dụng nhân như dụng mộc”. Biết người, hiểu người đã khó, sử dụng người hiệu quả trong công việc lại càng khó hơn. Chính vì vậy, việc nhận xét, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ cho đúng là cả một khoa học và nghệ thuật. Và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ không chỉ hôm nay, mà đến cả mai sau vẫn còn giá trị và đó cũng chính là kim chỉ nam cho chúng ta học tập, làm theo để có một đội ngũ cán bộ xứng tầm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

Cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng:

Xây dựng đội ngũ cán bộ là một nội dung lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó vấn đề đánh giá cán bộ giữ vị trí quan trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”. Người cho rằng, đánh giá cán bộ là điểm khởi đầu làm cơ sở cho việc bố trí, sử dụng đúng cán bộ, do đó, muốn dùng cán bộ, trước hết “phải biết rõ cán bộ”. Cán bộ chính là những người đem chính sách của chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được và Người khẳng định “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng”. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Mọi việc thành công hay thất bại chủ yếu là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”. Do đó, đạo đức cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với người cán bộ, công chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, một người cán bộ tốt phải là người có đủ đức và tài. Người chỉ rõ: “Đức” là đạo đức cách mạng, là cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. “Tài” là người có khả năng hành động, làm việc mang lại hiệu quả cao. Đức và tài phải thống nhất với nhau, trong đó đức là gốc. Người cách mạng phải có đạo đức không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Cán bộ vì dân, hoàn thành nhiệm vụ phục vụ nhân dân là mục tiêu cao cả. Trong làm việc, bên cạnh thành công có không ít cán bộ mắc khuyết điểm, sai phạm. Cán bộ cũng là con người, vì vậy, khi đánh giá cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt trong mối quan hệ toàn diện, nhiều chiều, phát triển và không định kiến. Để đánh giá đúng cán bộ, đòi hỏi người đánh giá phải công tâm, vô tư khách quan. Và quan trọng nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Có đánh giá đúng cán bộ mới có cơ sở để bố trí, sử dụng cán bộ đúng vào những công việc và vị trí phù hợp.

Cán bộ phải biết tự sửa mình:

Tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, coi đó là việc làm thường xuyên mới có thể đảm đương được công việc - đó là quan điểm của Người. Gần đây có thể nói tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị về phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên làm cho nhân dân lo lắng, là nhân tố kìm hãm bước tiến của công cuộc đổi mới của đất nước ta. Có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên Đảng ta đã chỉ rõ: Một là: Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, Đảng, Nhà nước ta chưa lường hết tác động của mặt trái cơ chế thị trường, nên lúng túng trong việc chuẩn bị tư tưởng, khả năng tự đề kháng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chưa kịp thời tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, nhận dạng những hành vi tiêu cực nảy sinh trong quá trình đổi mới nên không có những biện pháp ngăn ngừa, khắc phục một cách hiệu qủa.

Hai là: Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên chưa được tiến hành thường xuyên, không ít nơi bị buông lỏng. Nội dung, phương pháp giáo dục còn đơn điệu còn thiếu những biện pháp cụ thể gợi mở cho đảng viên tự kiểm điểm, tự rèn luyện, tự tu dưỡng; hiệu quả giáo dục còn hạn chế, chưa nâng cao được tính chiến đấu. Ba là, không ít cán bộ, đảng viên chưa nhận thức và hành động đúng nhiệm vụ xây dựng Đảng làm then chốt, chưa tạo được quyết tâm chính trị cao trong Đảng và xã hội nhằm ngăn ngừa sự suy thoái trong Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ rất sâu sắc, có ý nghĩa thực tiễn rất phong phú, có giá trị lâu dài, nhất là việc đánh giá, quy hoạch cán bộ. Nghị quyết Đại hội X của Đảng nhấn mạnh: “Công tác cán bộ trở nên cực kỳ quan trọng... Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, các ngành vững vàng về chính trị, tư tưởng gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn gắn bó với nhân dân... phải thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ”.

Để làm theo tấm gương và lời dạy của Người với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng, theo chúng tôi các cấp ủy đảng cần làm tốt các công việc sau đây:

Về nhận thức, phải làm chuyển biến sâu sắc trong toàn Đảng, trước hết trong cấp ủy lãnh đạo các cấp về công tác tổ chức, cán bộ, trên cơ sở đó, xây dựng, bố trí đúng cán bộ, nhất là người đứng đầu, có đức, có tài có bản lĩnh, tâm huyết; nêu cao trách nhiệm của mỗi người, mỗi cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Trong giáo dục phải hết sức coi trọng về chất lượng; thường xuyên giáo dục về tư tưởng, chính trị nhân cách và lối sống cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là giáo dục cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, đảng viên hoạt động trong các lĩnh vực có môi trường nhạy cảm; từng cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cần “xây” và hành vi cần “chống”.

Trong chỉ đạo thực hiện (cả trong xứ lý sai phạm) theo nguyên tắc kiên quyết ráo riết và triệt để. Phải chỉ đạo đồng bộ cả chống suy thoái tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống, cả phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết của người đứng đầu các cấp từ Trung ương đến cơ sở và thực sự dựa vào dân để ngăn ngừa sự suy thoái trong Đảng đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân.

Đó là những vấn đề cơ bản, làm tốt chúng ta sẽ có đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của cách mạng trong thời kỳ mới đúng theo tư tưởng và lời dạy bảo của Người.

Tường Lân

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 60,510,877


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs