Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/11/2009
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) thành công tốt đẹp


Trong các ngày từ 5 đến 10/10/2009, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) đã họp Hội nghị lần thứ 11 thảo luận những vấn đề quan trọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo Văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm 2011 - 2020; Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng; Báo cáo về một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng đã nghe thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; Báo cáo về đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận và Dự án Thủy điện Lai Châu do Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình.
 
 Hội nghị Trung ương tiếp tục khẳng định tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991), đồng thời bám sát thực tiễn của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bổ sung và phát triển trong dự thảo Cương lĩnh những quan điểm, chủ trương đã được các Đại hội Đảng và Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong gần hai thập kỷ qua kết luận; được thực tế cuộc sống khẳng định đúng đắn. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) do Đại hội Đảng XI thông qua kết tinh trí tuệ và ý chí, quyết tâm của Đảng ta, nhân dân ta, là ngọn cờ tập hợp, đoàn kết và dẫn dắt toàn dân tộc tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam với mục tiêu cao cả: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
 Hội nghị Trung ương đã thảo luận, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm 2001 - 2010, làm sâu sắc thêm các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, giải pháp, các khâu đột phá để hoàn thiện một bước nữa dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm 2011 - 2020 trình Đại hội XI của Đảng. Hội nghị đồng thời dành thời gian thảo luận và cho ý kiến về Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng, một Đại hội có ý nghĩa vô cùng trọng đại đánh dấu mốc đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, mở đầu thời kỳ phát triển mới của đất nước trong mười năm tới.
 
 Đại hội XI có ý nghĩa trọng đại đề ra đường lối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
 Ban Chấp hành Trung ương đã nghe lần đầu và thảo luận Đề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng, cho ý kiến về chủ đề Đại hội, tiêu đề, kết cấu của Báo cáo chính trị; bước đầu cho ý kiến về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong 5 năm qua, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XI; cho ý kiến về những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết và định hướng xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị để trình Hội nghị Trung ương 12.
 
 Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất về sự cần thiết phải nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, những vấn đề cần nghiên cứu và các quan điểm chỉ đạo quá trình nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng như Bộ Chính trị trình Trung ương; đồng thời đề xuất thêm một số vấn đề cần nghiên cứu và định hướng bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ.
 
 Ban Chấp hành Trung ương đã nghe, thảo luận, cơ bản tán thành Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009, đồng thời yêu cầu phân tích sâu thêm về mô hình tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng, chất lượng đầu tư; về cơ cấu lại nền kinh tế; các mặt hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực tài chính, ngân hàng; vấn đề thực hiện gói kích cầu, bội chi ngân sách; khả năng tái lạm phát, về công tác xóa đói, giảm nghèo, những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tài nguyên, môi trường, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí...
 
 Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành đánh giá bối cảnh thế giới và trong nước, các mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp, cơ chế, chính sách chủ yếu năm 2010; đồng thời đã thảo luận về một số chỉ tiêu cần được cân nhắc kỹ hơn, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng xuất khẩu, tỷ lệ nhập siêu so với xuất khẩu, bội chi ngân sách nhà nước; quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề; giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm, các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm...
 
 Ban Chấp hành Trung ương giao Ban cán sự đảng Chính phủ căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị và báo cáo giải trình tiếp thu của Ban cán sự đảng Chính phủ, chỉ đạo hoàn chỉnh Báo cáo, trình Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định.
 
 Thành công của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) là bước chuẩn bị cơ bản, có ý nghĩa sâu sắc tiến tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. 

BBT

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 60,508,308


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs