Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng lần thứ nhất

 21/10/2009
Ngày 10/09/2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về  Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng lần thứ nhất                                                                                                                            

1. Mục đích:

- Đại hội nhằm khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình cách mạng.
- Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; xây dựng, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
- Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số qua các thời kỳ cách mạng Việt Nam, nhất là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; cổ vũ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Yêu cầu:

- Thông qua Đại hội các cấp để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát huy bản sắc dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, thể hiện niềm tin của cộng đồng các dân tộc thiểu số vào tương lai phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
- Đại biểu Đại hội phải là người dân tộc thiểu số, đại diện cho các dân tộc, thành phần, lĩnh vực của đời sống xã hội được chọn cử từ Đại hội cấp huyện.
- Đại hội được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, tiết kiệm; đồng thời, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và những sự kiện quan trọng trong năm 2010.

II. NỘI DUNG

1. Tên Đại hội:

a) Đại hội cấp tỉnh: “Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng”.
b) Đại hội cấp huyện, thành phố: “Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện, thành phố…”.

2. Chủ đề của Đại hội: “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”.

3. Quy mô Đại hội: Đại hội được tổ chức ở 02 cấp, gồm Đại hội cấp huyện và tỉnh để chọn đại biểu dự Đại hội toàn quốc.

a) Đại hội cấp tỉnh: Gồm đoàn đại biểu của huyện, thành phố hiệp thương chọn cử; đoàn đại biểu Sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh (Sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang không tổ chức Đại hội, chỉ tổ chức hội nghị bình xét, chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh).
b) Đại hội cấp huyện, thành phố: Gồm đoàn đại biểu xã, phường, thị trấn và khối ngành, lĩnh vực của huyện, thành phố. Lưu ý, xã, phường, thị trấn và phòng, ban, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang cấp huyện không tổ chức Đại hội mà chỉ tổ chức hội nghị bình xét, chọn đại biểu dự Đại hội cấp huyện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp huyện; đồng thời, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo quy định.

4. Thành phần, cơ cấu và số lượng đại biểu:

a) Đại hội cấp tỉnh:
- Thành phần:
+ Đại biểu chính thức: Đại biểu được chọn từ Đại hội cấp huyện (thành phố), Sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh theo chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh phân bổ.
+ Đại biểu khách mời: Gồm lãnh đạo Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng người dân tộc thiểu số; Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện doanh nghiệp, doanh nhân người dân tộc thiểu số; cơ quan thông tin đại chúng Báo, Đài..v..v.
- Cơ cấu đại biểu:
+ Theo thành phần dân tộc: Phân bổ đầy đủ đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số trong tỉnh (đối với dân tộc ít người nhất cũng phải phân bổ tối thiểu 02 đại biểu).
+ Theo lĩnh vực: Đại biểu đại diện lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ, thương mại, văn hoá xã hội, giáo dục, y tế, tôn giáo, an ninh, quốc phòng.
+ Theo độ tuổi: Có đủ đại biểu đại diện những thế hệ, lứa tuổi.
+ Theo giới tính: Số đại biểu dự chính thức có tỷ lệ đại biểu nữ chiếm 1/2 tổng số đại biểu (trường hợp đặc biệt cũng phải bảo đảm ít nhất chiếm 1/3 tổng số đại biểu).
- Tiêu chí chọn cử đại biểu chính thức:
+ Các đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số trong tỉnh (chọn đủ các dân tộc thiểu số dự Đại hội).
+ Đại biểu đại diện cho tập thể: Là người dân tộc thiểu số đại diện cho 01 khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu cho các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, giáo dục, y tế, tôn giáo, an ninh, quốc phòng… và Sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
+ Đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu có thành tích nổi bật trong đời sống xã hội như: xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng.
- Số lượng đại biểu:
+ Đại biểu chính thức: 400 đại biểu. Gồm: đại biểu các dân tộc thiểu số đại diện Sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (60 đại biểu); Đại biểu các dân tộc thiểu số đại diện các huyện, thành phố (340 đại biểu), trong đó huyện Vĩnh Châu 60 đại biểu (gồm dân tộc Hoa 25 đại biểu, còn lại dân tộc Khmer và các dân tộc khác), thành phố Sóc Trăng 50 đại biểu (gồm dân tộc Hoa 20 đại biểu, còn lại dân tộc Khmer và các dân tộc khác), huyện Mỹ Xuyên 50 đại biểu (gồm dân tộc Hoa 08 đại biểu, còn lại dân tộc Khmer và các dân tộc khác), huyện Long Phú 45 đại biểu (gồm dân tộc Hoa 06 đại biểu, còn lại dân tộc Khmer và các dân tộc khác), huyện Châu Thành 35 đại biểu (gồm dân tộc Hoa 08 đại biểu, còn lại dân tộc Khmer và các dân tộc khác), huyện Thạnh Trị 30 đại biểu (gồm dân tộc Hoa 06 đại biểu, còn lại dân tộc Khmer và các dân tộc khác), huyện Mỹ Tú 25 đại biểu (gồm dân tộc Hoa 04 đại biểu, còn lại dân tộc Khmer và các dân tộc khác), huyện Kế Sách 20 đại biểu (gồm dân tộc Hoa 02 đại biểu, còn lại dân tộc Khmer và các dân tộc khác), huyện Ngã Năm 15 đại biểu (gồm dân tộc Hoa 02 đại biểu, còn lại dân tộc Khmer và các dân tộc khác), huyện Cù Lao Dung 10 đại biểu (gồm dân tộc Hoa 02 đại biểu, còn lại dân tộc Khmer và các dân tộc khác).
+ Khách mời: 80 đại biểu.
+ Phục vụ Đại hội: 40 người.

b) Đại hội cấp huyện, thành phố: Thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu Đại hội cấp huyện, thành phố tương tự như Đại hội cấp tỉnh. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố quyết định số lượng đại biểu dự Đại hội. Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội cấp huyện, thành phố theo quy định chung không quá 300 đại biểu. Trong đó, cần quan tâm một số nội dung sau:

- Số đại biểu dự chính thức là đồng bào các dân tộc thiểu số không phải là cán bộ dân tộc thiểu số có tỷ lệ đại biểu chiếm 2/3 tổng số đại biểu (trường hợp đặc biệt cũng phải bảo đảm ít nhất chiếm 1/2 tổng số đại biểu).
- Các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số (như Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, Long Phú, thành phố Sóc Trăng) số lượng đại biểu chính thức dự kiến 200 đại biểu; các huyện Thạnh Trị, Mỹ Tú, Kế Sách, Châu Thành dự kiến 150 đại biểu.
- Đối với huyện Ngã Năm và Cù Lao Dung: Không tổ chức Đại hội vì dân tộc thiểu  số chưa đạt 5.000 người. Do vậy, UBND huyện Ngã Năm và Cù Lao Dung tổ chức Hội nghị liên tịch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phòng ban, đoàn thể huyện và đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh và đề xuất khen thưởng (theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh), trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, gửi Ban Dân tộc.

c) Đối với xã, phường, thị trấn và tương đương: Không tổ chức Đại hội mà tổ chức hội nghị lãnh đạo để xét, chọn đại biểu dự Đại hội cấp huyện, thành phố (cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu cấp xã do Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố phân bổ và hướng dẫn; bình chọn tập thể, cá nhân có thành tích trên các lĩnh vực đề nghị cấp trên khen thưởng; tổng hợp, lập hồ sơ và các thủ tục khen thưởng của tập thể, cá nhân và đề nghị cấp trên khen thưởng theo Luật Thi đua Khen thưởng và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên.

5. Thời gian, địa điểm:

a) Thời gian:
- Tổ chức Đại hội cấp tỉnh: 01 ngày (cuối tháng 11/2009).
- Tổ chức Đại hội cấp huyện, thành phố: 01 ngày (dự kiến vào đầu tháng 10/2009 chọn thành phố Sóc Trăng làm điểm tổ chức Đại hội để rút kinh nghiệm, từ ngày 15/10/2009 tổ chức Đại hội các huyện còn lại).

b) Địa điểm:
- Đại hội cấp tỉnh: Tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh.
- Địa điểm tổ chức Đại hội cấp huyện, thành phố: Do Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện, thành phố quyết định.

6. Nội dung:

- Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác dân tộc từ Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX) đến nay và định hướng đến năm 2020.
- Báo cáo điển hình của tập thể, cá nhân đại diện một số lĩnh vực tiêu biểu (do Ban Tổ chức Đại hội chọn).
- Phát biểu chỉ đạo Đại hội của lãnh đạo cấp trên; cấp ủy, chính quyền.
- Khen thưởng tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số và đề xuất cấp trên khen thưởng tại Đại hội toàn quốc.
- Chọn cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên theo quy định của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh và Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc.
- Giao lưu gặp mặt (nếu có).
- Tổ chức truyền hình trực tiếp các hoạt động văn hoá, nghệ thuật chào mừng Đại hội.

7. Biểu dương, khen thưởng:

a) Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trước, trong và sau Đại hội.
b) Đối tượng, hình thức khen thưởng tại Đại hội các cấp cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu (theo quy định và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc).
- Đối tượng khen thưởng: Tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới.
- Hình thức khen thưởng:
+ Tất cả đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh, huyện được nhận phần quà của Đại hội cùng cấp.
+ Đại biểu chính thức dự Đại hội (cấp huyện trở lên) được tặng kỷ niệm chương của Ủy ban Dân tộc “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”.
+ Việc trao tặng Giấy khen, Bằng khen và những hình thức khen thưởng khác tại Đại hội được thực hiện theo quy định hiện hành.
+ Trường hợp đề nghị khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Nội vụ lập hồ sơ khen thưởng, xét duyệt trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; sau đó, gửi hồ sơ về Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương xem xét theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng.

8. Kinh phí:

Kinh phí tổ chức Đại hội cấp tỉnh và huyện, thành phố do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định hiện hành. Ngân sách tỉnh sẽ bố trí cho việc tổ chức Đại hội và các hoạt động của Đại hội cấp tỉnh và huyện, thành phố; riêng quà tặng đại biểu dự Đại hội cấp huyện, thành phố do huyện, thành phố tự đảm bảo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội các cấp:

a) Ban Chỉ đạo Đại hội:

- Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh: Do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; Trưởng Ban Dân tộc làm Phó Trưởng Ban Thường trực; các Phó Trưởng Ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Lãnh đạo Sở, ban ngành liên quan: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh..v..v.
- Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện, thành phố: Cơ cấu thành phần như Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh, do Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định.

Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh, huyện: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các tiểu ban giúp việc Đại hội; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội. Ban Chỉ đạo,

Ban Tổ chức Đại hội cấp huyện, thành phố báo cáo kết quả Đại hội về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo Trung ương.

b) Ban Tổ chức Đại hội các cấp:

- Ban Tổ chức Đại hội các cấp do Ban Chỉ đạo Đại hội cùng cấp thành lập. Trưởng Ban Dân tộc là Trưởng Ban tổ chức Đại hội tỉnh.
- Các Tiểu ban giúp việc Đại hội: Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh, huyện quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Đại hội cùng cấp, bao gồm:
+ Tiểu ban nội dung.
+ Tiểu ban nhân sự.
+ Tiểu ban tuyên truyền văn hoá, nghệ thuật.
+ Tiểu ban thi đua khen thưởng.
+ Tiểu ban an ninh, bảo vệ.
+ Tiểu ban phục vụ, hậu cần.

2. Phân công trách nhiệm:

a) Ban Dân tộc:
- Là cơ quan Thường trực, chủ trì phối hợp với cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội tỉnh chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cấp tỉnh, huyện.
- Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình, dự trù kinh phí  tổ chức Đại hội các cấp và triển khai tổ chức Đại hội cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức Đại hội cấp huyện, thành phố.
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức về kết quả tổ chức Đại hội cấp tỉnh, huyện.
b) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Dân tộc, Sở ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cấp tỉnh, huyện.
c) Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cấp tỉnh, huyện.
- Xây dựng kịch bản và phối hợp các ngành chức năng tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
+ Chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp Đại hội cấp tỉnh.
+ Xây dựng chương trình, chuyên mục phản ánh kết quả thực hiện chính sách dân tộc, nêu gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến.
 + Thông tin kịp thời các hoạt động giao lưu văn hoá, biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội cấp tỉnh, huyện.
d) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở ngành chức năng, tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật trước, trong và sau Đại hội.
e) Sở Nội vụ có nhiệm vụ:
- Phối hợp với Ban Dân tộc, Sở ngành chức năng tham mưu Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Đại hội cấp tỉnh, huyện.
- Tham mưu, xét duyệt các hình thức khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền quyết định.
f) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở ngành chức năng giúp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội cấp tỉnh, huyện.
g) Sở Tài chính phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh lập dự toán kinh phí tổ chức Đại các huyện, thành phố và tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho địa phương tổ chức Đại hội; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức Đại hội cấp huyện; đồng thời, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Đại hội cấp tỉnh.
h) Sở, ban ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội cấp huyện, thành phố bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.
k) Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
- Tham gia Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh.
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội cấp tỉnh, huyện.
- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng đề cương hướng dẫn tổ chức Đại hội. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và địa phương tổ chức tuyên truyền về Đại hội cấp tỉnh, huyện.

 [C.V.T]

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Sóc Trăng lần thứ nhất (10/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,259,470


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs