Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện

 19/10/2009
Tại Công văn số 02/HD-BCĐ ngày 05/10/2009, Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn một số nội dung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện như sau:

1. Theo quy định của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh có 08 huyện (thị xã) được tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện gồm các huyện: Bình Liêu, Tiên Yên, Hoành Bồ, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn và thị xã Cẩm Phả; có  06 huyện (thị xã, thành phố) không tổ chức Đại hội, chỉ chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh gồm các huyện: Đông Triều, Yên Hưng, Cô Tô, thị xã Uông Bí và các thành phố: Móng Cái, Hạ Long.

2. Đối với các huyện, thị xã tổ chức Đại hội:

a. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội:

Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện. Xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết tổ chức Đại hội. Xây dựng báo cáo tổng kết; hướng dẫn viết các báo cáo điển hình để trình bày tại Đại hội. Phân bổ đại biểu chính thức và đại biểu khách mời dự Đại hội.

Căn cứ quy mô của Đại hội (số lượng đại biểu), Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện phân bổ số lượng đại biểu chính thức cho cấp xã, chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã không tiến hành Đại hội cấp xã mà chỉ tổ chức Hội nghị liên tịch với Mặt trận Tổ quốc, đại diện các thôn, bản và các ban, ngành, đoàn thể trong xã chọn cử đại biểu dự Đại hội huyện trình Ban Thường vụ Đảng uỷ xã phê duyệt. Việc phân bổ và chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp huyện phải đảm bảo theo các cơ cấu sau:

+ Cơ cấu theo thành phần dân tộc: Đại biểu dự Đại hội cấp huyện đảm bảo có đầy đủ đại biểu đại diện cho các thành phần dân tộc thiểu số cư trú ở địa phương. Phân bổ đại biểu trên cơ sở tỷ lệ dân số của từng dân tộc trên địa bàn huyện. Đối với dân tộc ít người nhất cũng phải phân bổ đại biểu.
+ Cơ cấu theo lĩnh vực: Đại biểu dự Đại hội cấp huyện đại diện cho các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, khoa học - công nghệ, thương mại, văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục, tôn giáo, an ninh quốc phòng… ở địa phương.
+ Cơ cấu theo độ tuổi: Có đủ đại diện các lứa tuổi, các thế hệ.
+ Cơ cấu theo giới tính: Đại biểu chính thức dự Đại hội phải đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ là 1/2 tổng số đại biểu, trường hợp đặc biệt phải đảm bảo ít nhất là 1/3 tổng số đại biểu.

Đại biểu được các địa phương chọn cử là đại biểu chính thức dự Đại hội các cấp phải là người dân tộc thiểu số, là tấm gương tiêu biểu trong các thành phần dân tộc thiểu số ở địa phương; là người đại diện cho tập thể (thôn, xã, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể, tổ chức) tiêu biểu hoặc là những cá nhân (già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công nhân, thanh niên, phụ nữ, nhà doanh nghiệp…) tiêu biểu, có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, tôn giáo..., có thành tích nổi bật ở nhiều lĩnh vực hoặc ở từng lĩnh vực: xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tại vùng dân tộc thiểu số, được bầu chọn là điển hình trong các phong trào thi đua qua các thời kỳ tại địa phương, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới.

Một đại biểu chính thức có thể vừa là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, vừa là đại diện  tập thể tiêu biểu, đại diện giới, lứa tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực …

Việc chọn cử đại biểu dự Đại hội các cấp phải đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng và đựơc sự đồng thuận ngay từ cơ sở xã (phường, thị trấn), đảm bảo đủ các thành phần dân tộc thiểu số, cơ cấu, đại diện tiêu biểu cho các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương. Chú ý đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 1/3 tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội là những cá nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu là người lao động trực tiếp, người có mô hình sản xuất điển hình về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, … Già làng, Trưởng bản tiêu biểu.

Số lượng, thành phần, danh sách đại biểu khách mời dự Đại hội cấp huyện do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cấp huyện xem xét quyết định.

Các đại biểu được đề nghị khen thưởng trong dịp Đại hội phải được bình xét từ cơ sở (xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị ..) theo quy định. Đại biểu chính thức có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét khen thưởng tại Đại hội cùng cấp và được đề nghị các hình thức khen thưởng tại Đại hội cấp trên. Các địa phương tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định. Việc khen thưởng, trao tặng Giấy khen, Bằng khen và các hình thức khen thưởng khác tại Đại hội theo Luật Thi đua-Khen thưởng và Quy chế Thi đua-Khen thưởng của địa phương. (Sở Nội vụ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh sẽ có hướng dẫn riêng).

Tất cả các đại biểu dự Đại hội cấp huyện (gồm đại biểu chính thức và đại biểu khách mời) đều được nhận quà tặng của Đại hội. Nội dung, hình thức quà tặng do lãnh đạo địa phương xem xét quyết định. (Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh sẽ có hướng dẫn về hình thức và giá trị quà tặng cụ thể riêng).

Nhân dịp tổ chức Đại hội các cấp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc sẽ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” (không kèm theo tiền) cho tất cả các đại biểu chính thức là người dân tộc thiểu số dự Đại hội từ cấp huyện trở lên và Kỷ niệm chương cũng là phù hiệu để các đại biểu chính thức dự Đại hội các cấp khi được chọn cử dự Đại hội. Các huyện, thị xã lập danh sách trích ngang các đại biểu chính thức dự Đại hội gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 15/10/2009 để Ban tổng hợp báo cáo Uỷ ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương cho các đại biểu chính thức. Riêng đại biểu khách mời không được tặng Kỷ niệm chương theo quy định.

b. Tổ chức tốt Đại hội ở cấp huyện:

Tên gọi của Đại hội: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện (thị xã) … , tỉnh Quảng Ninh

Thời gian đại hội: 01 ngày, tổ chức trong tháng 10-11/2009 và hoàn thành chậm nhất trước 30/11/2009.

Đại hội có Chủ tịch đoàn và Thư ký. Số lượng, thành phần Chủ tịch đoàn Đại hội do địa phương quyết định và lựa chọn, đảm bảo cơ cấu phù hợp. Trường hợp ở địa phương không có lãnh đạo là người dân tộc thiểu số, các đồng chí lãnh đạo huyện (thị xã) phải cử lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, chủ trì, tham gia Chủ tịch đoàn, là đại biểu chính thức dự Đại hội cấp huyện, đồng thời phải chọn cử một số trong đại biểu chính thức là người dân tộc thiểu số tham gia Chủ tịch đoàn; số lượng người dân tộc thiểu số phải đảm bảo ít nhất 1/3 số lượng Chủ tịch đoàn.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo chính tại Đại hội gồm 02 phần:

+ Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.
+ Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác dân tộc từ Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) đến nay và định hướng đến năm 2020.
- Báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Lãnh đạo cấp trên (nếu có) và lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương.
- Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Lựa chọn, công bố danh sách các đại biểu có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng ở cấp tỉnh và cấp Trung ương.
- Chọn cử đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh (theo số lượng, thành phần đại biểu của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh phân bổ).
- Phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2010-2020.

Yêu cầu báo cáo chính tại Đại hội phải ngắn gọn, dễ hiểu và phải được lãnh đạo  Đảng, chính quyền cùng cấp thông qua trước khi tiến hành Đại hội. Báo cáo phải đề xuất được yêu cầu và nhiệm vụ về công tác dân tộc trong giai đoạn tới phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương (có định hướng đến năm 2015 và 2020 của địa phương).

Trong nội dung chương trình Đại hội, tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ban Chỉ đạo Đại hôi cấp huyện xem xét quyết định hoạt động tổ chức giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy và chính quyền địa phương với đại biểu dự Đại hội; xây dựng Kỷ yếu Đại hội làm tư liệu lịch sử và truyền thống của địa phương; truyền hình Đại hội ở địa phương; tổ chức các đêm biểu diễn, liên hoan văn nghệ, các cuộc tuyên truyền cổ động tại địa phương; tổ chức triển lãm, biểu diễn những đặc trưng văn hoá, văn nghệ dân tộc. (Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh có hướng dẫn riêng về nội dung báo cáo chính của Đại hội).

Sau Đại hội, UBND các huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả Đại hội về Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh).

3. Đối với các huyện, thị xã, thành phố không tổ chức Đại hội:

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội, cần làm tốt việc chọn cử đại biểu chính thức là người dân tộc thiểu số dự Đại hội cấp tỉnh theo quy trình:

Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị liên tịch với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể  huyện và đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh và đề xuất khen thưởng theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh, trình Ban Thường vụ Huyện (Thị, Thành) ủy phê duyệt gửi về Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh. Thành phần, cơ cấu, số lượng, tiêu chí chọn cử đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh như nội dung hướng dẫn nêu trên. (Số lượng, thành phần đại biểu của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh phân bổ).

4. Tất cả các đại biểu chính thức trong danh sách chọn cử dự Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh và Đại hội toàn quốc phải mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Khuyến khích các đại biểu khách mời mặc trang phục truyền thống dân tộc.

5. Việc chọn cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên phải là người dân tộc thiểu số. Nếu trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đã có lãnh đạo là người dân tộc thiểu số thì chọn cử làm đại biểu chính thức. Trường hợp không có đại biểu chính thức như trên mà lãnh đạo đều thuộc thành phần dân tộc đa số thì cử một người trong Ban Chỉ đạo (hoặc Ban Tổ chức) là lãnh đạo cấp huyện làm Trưởng Đoàn nhưng với tư cách là khách mời đi dự Đại hội cấp trên.

6. Kinh phí tổ chức Đại hội: Phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh (kinh phí bổ sung năm 2009). Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh có hướng dẫn cụ thể riêng.

7. Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện (có danh sách riêng).

[C.V.T]

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh. (10/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh (09/2009)
 •  
 • Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo Đại hội Đại biểu Dân tộc thiểu số (08/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 60,840,986


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs