Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ nhất

 09/10/2009
Ngày 22/09/2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ký ban hành Kế hoạch số 3704/KH-UBND về việc Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ nhất.

I. Mục đích và Yêu cầu:

1. Mục đích:

a) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số nhằm khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình cách mạng.
b) Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
c) Cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  
d) Tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

2. Yêu cầu:

a) Đại hội là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, thể hiện niềm tin của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong tỉnh vào tương lai phát triển của đất nước, địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.
b) Đại biểu Đại hội chính thức phải là người dân tộc thiểu số, đại diện cho các dân tộc, thành phần, vùng, lĩnh vực của đời sống xã hội được chọn cử từ Hội nghị lãnh đạo cấp xã, phường, thị trấn.
c) Đại hội từ cấp huyện đến tỉnh cần được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân.
d) Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh ta trong năm 2010

II. Nội dung Đại hội.

1. Tên Đại hội: “Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận”.
2. Chủ đề Đại hội: “Cộng đồng các dân tộc trong tỉnh thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng quê hương Ninh Thuận giàu đẹp, văn minh”
3. Nội dung chủ yếu của Đại hội.

- Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác dân tộc từ Hội nghị lần thứ VII của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) đến nay và định hướng đến năm 2020; Báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân về các lĩnh vực tại Đại hội (do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện lựa chọn, phân công).
- Tổ chức giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với đại biểu dự Đại hội; tường thuật truyền hình theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.
- Đại hội cấp tỉnh chọn cử đại biểu dự Đại hội toàn quốc theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc.
- Tôn vinh biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trước, trong và sau Đại hội.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật chào mừng Đại hội.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

a) Thời gian đại hội đại biểu cấp huyện và cấp tỉnh là 01 ngày.
- Tổ chức Đại hội cấp huyện xong trong tháng 11 năm 2009.
- Tổ chức Đại hội cấp tỉnh xong trong tháng 12 năm 2009.
b) Địa điểm:
- Đại hội cấp tỉnh được tổ chức tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Đại hội cấp huyện do Ban Chỉ đạo Đại hội cùng cấp quyết định.

5. Kinh phí Đại hội.
- Ngân sách tỉnh bố trí cho việc tổ chức Đại hội cấp tỉnh và các hoạt động của đại hội. Ngân sách huyện bố trí cho việc tổ chức Đại hội cấp huyện và các hoạt động của Đại hội cấp huyện (đối với các huyện chưa tự cân đối được thu, chi ngân sách thì ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện).
- Dự trù kinh phí Đại hội cấp tỉnh: giao cho Ban Tổ chức Đại hội tỉnh chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ cho Đại hội cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Dự trù kinh phí Đại hội cấp huyện do Ban Chỉ đạo Đại hội cùng cấp phân công.

III. Thành phần, cơ cấu và số lượng đại biểu tham dự Đại hội các cấp.

1. Cấp tỉnh:
a) Thành phần: đoàn đại biểu các huyện, thành phố; đại biểu các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh (các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang không tổ chức Đại hội, mà tổ chức Hội nghị bình xét, chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh).
* Đại biểu chính thức: đại diện cho các dân tộc thiểu số trong tỉnh; các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng; các thành phần khác được Đại hội cấp huyện và Hội nghị của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chọn cử.
* Đại biểu khách mời:
- Đại biểu Trung ương: đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Vụ địa phương II - Ủy ban Dân tộc.
- Đại biểu tỉnh bạn (Lâm Đồng, Bình Thuận và Khánh Hoà).
- Đại biểu tỉnh:
+ Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Đại diện nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; nguyên là lãnh đạo Ban Dân tộc qua các thời kỳ.
+ Đại diện lãnh đạo các ban, ngành; các tổ chức chính trị xã hội tỉnh.
+ Đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố.
+ Đại diện Cách mạng lão thành, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang là người dân tộc thiểu số.
+ Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân là người dân tộc thiểu số.
+ Đại diện Các cơ quan thông tin đại chúng.
b) Cơ cấu đại biểu chính thức:
- Là người dân tộc thiểu số đại diện cho các dân tộc thiểu số trong tỉnh.
- Các dân tộc thiểu số đại diện các ngành, lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng,…).
- Các dân tộc thiểu số cơ cấu theo lứa tuổi, giới tính có ít nhất 30% đại biểu nữ.
- Các dân tộc thiểu số cơ cấu theo thành phần: công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, các nhà doanh nghiệp, tôn giáo, lực lượng vũ trang…
- Là người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
c) Số lượng đại biểu: số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh không quá 300 đại biểu; khách mời khoảng 60 người, phục vụ đại hội 50 người.

2. Cấp huyện:

2.1. Đối với huyện tổ chức Đại hội:
a) Thành phần: đoàn đại biểu các xã, phường, thị trấn và các khối ngành, lĩnh vực trong huyện tham dự.
* Đại biểu chính thức: đại diện cho các dân tộc thiểu số trong huyện, thành phố; các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; các thành phần, các vùng được Hội nghị cấp cơ sở chọn cử.
* Đại biểu khách mời:
- Đại diện lãnh đạo tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo huyện, thành ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Đại diện nguyên là lãnh đạo huyện, Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân huyện.
- Đại diện lãnh đạo các Phòng, ban; các tổ chức-chính trị xã hội thuộc huyện.
- Đại diện Cách mạng lão thành, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang là người dân tộc thiểu số.
b) Cơ cấu đại biểu chính thức:
- Là người dân tộc thiểu số đại diện cho các dân tộc thiểu số tại các vùng trong huyện, thành phố.
- Các dân tộc thiểu số đại diện các ngành, lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng…).
- Các dân tộc thiểu số cơ cấu theo lứa tuổi, giới tính.
- Các dân tộc thiểu số cơ cấu theo thành phần: công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, các nhà doanh nghiệp, tôn giáo, lực lượng vũ trang…
- Là người có uy tín, già làng, trưởng thôn, khu phố tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
c) Số lượng đại biểu:
- Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội cấp huyện không quá 200 đại biểu. Đại biểu mời 40 người, phục vụ 40 người.
- Đối với cấp xã, phường, thị trấn và tương đương không tổ chức Đại hội mà tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt để:
+ Xét, chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội cấp huyện; cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu cấp xã, phường, thị trấn do Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện hướng dẫn và phân bổ;
+ Bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực để đề nghị cấp trên khen thưởng;
+ Tổng hợp, lập hồ sơ và các thủ tục khen thưởng của tập thể, cá nhân và đề nghị cấp trên khen thưởng theo Luật Thi đua - Khen thưởng và hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh.

2.2. Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Hải không tổ chức Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị liên tịch với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể huyện và đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh và đề xuất khen thưởng theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh, trình Ban Thường vụ huyện ủy phê duyệt gửi Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh.

3. Cấp xã, phường, thị trấn; các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh không tổ chức Đại hội:
- Đối với các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã): Ban Chỉ đạo Đại hội huyện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị liên tịch với Mặt trận Tổ quốc, đại diện các thôn, bản và các ban, ngành, đoàn thể trong xã chọn cử đại biểu dự Đại hội huyện trình Ban Thường vụ Đảng ủy xã phê duyệt.
- Đối với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh chỉ đạo thủ trưởng và cấp ủy cơ quan tổ chức Hội nghị liên tịch với đại diện các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể, chọn cử đại biểu dự Đại hội theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện, tỉnh (đại diện cho các lĩnh vực như khoa học, giáo dục, y tế, nông nghiệp,…).
- Các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang cấp huyện không tổ chức Đại hội mà tổ chức Hội nghị bình xét, chọn cử đại biểu tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương tham dự Đại hội cấp huyện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; đồng thời lập hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.

IV. Công tác Thi đua-Khen thưởng

a) Mục đích: Nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, Đảng và Nhà nước sẽ xét, tặng các danh hiệu và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp trực tiếp vào việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc tại vùng dân tộc thiểu số.
b) Nguyên tắc:
- Việc quyết định các hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân được thực hiện theo các quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng và Quy chế Thi đua-Khen thưởng của tỉnh.
- Đại biểu chính thức có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét khen thưởng tại Đại hội cùng cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng tại Đại hội cấp trên, do các địa phương tổ chức thực hiện và lập hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.
- Các đại biểu đề nghị khen thưởng đều phải được bình xét, đề nghị khen thưởng từ cơ sở (xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị…) theo đúng quy trình.
c) Hình thức khen thưởng tại Đại hội cấp huyện, tỉnh:
- Tất cả các đại biểu dự Đại hội cấp huyện, tỉnh đều được nhận quà tặng của Đại hội cùng cấp (nội dung, hình thức quà tặng do lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, quyết định).
- Đại hội cấp huyện, tỉnh: Tổ chức khen thưởng, trao tặng Giấy khen, Bằng khen và các hình thức khen thưởng khác tại Đại hội theo Quy chế Thi đua-Khen thưởng của tỉnh. Lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đề nghị các hình thức khen thưởng theo Luật Thi đua-Khen thưởng. Việc khen thưởng theo nguyên tắc:
+ Đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên, Ban Chỉ đạo đại hội tỉnh phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh lập hồ sơ khen thưởng, xét duyệt, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; gửi danh sách và hồ sơ theo quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng về Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.
+ Đối với các trường hợp đề nghị tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh báo cáo đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của các bộ, ngành để quyết định khen thưởng.
+ Nhân dịp tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp, Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho tất cả các đại biểu chính thức dự Đại hội từ cấp huyện trở lên-đây cũng là phù hiệu để dự Đại hội các các cấp. Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh nhận và trao Quyết định, Kỷ niệm chương của Ủy ban Dân tộc tại Đại hội các cấp.

V. Công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua:

a) Nội dung:
- Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam.
- Tuyên truyền thành tựu mọi mặt của công tác dân tộc, công tác đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nêu gương người tốt, việc tốt của các dân tộc thiểu số, từng dân tộc sinh sống trên địa bàn qua các thời kỳ cách mạng.
- Tuyên truyền các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong vùng dân tộc thiểu số; tuyên truyền thành tích đóng góp của đồng bào, cán bộ miền xuôi lên công tác miền núi có nhiều thành tích trong xây dựng phong trào cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc.
- Tuyên truyền việc nâng cao cảnh giác cách mạng, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, từng dân tộc để chống phá Nhà nước Việt Nam; các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.
b) Thời gian: Tổ chức, triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp tại địa phương và Đại hội toàn quốc.
c) Hình thức tuyên truyền:
- Tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, mở các chuyên mục, chuyên đề về Đại hội.
- Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu… tại khu vực trung tâm, cửa ngõ, đường phố nơi công cộng và nơi tổ chức Đại hội.
d) Khẩu hiệu tuyên truyền:
“Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”
“Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm”
“Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Ninh Thuận (huyện…)”.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”
“Cộng đồng các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
“Các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”.
“Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!”.

Ban Chỉ đạo Đại hội các cấp có thể bổ sung thêm các khẩu hiệu tuyên truyền gắn với địa phương. Khẩu hiệu có thể được thể hiện kết hợp chữ viết phổ thông và chữ viết của các dân tộc thiểu số.

VI. Các bước tiến hành tổ chức Đại hội cấp huyện, tỉnh.

1. Thành lập Ban Chỉ đạo: 
a) Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Trưởng Ban Dân tộc làm Phó Trưởng ban Thường trực; thành viên là đại diện lãnh đạo Mặt trận, các sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.
b) Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, thành phố do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực; thành viên là đại diện lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể, các phòng, ban trực thuộc huyện, thành phố (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ra Quyết định).
c) Ban Chỉ đạo Đại hội được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cùng cấp để chỉ đạo điều hành công việc và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
d) Trưởng ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội.

 2. Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc Đại hội cấp tỉnh và huyện:

a) Cấp tỉnh: do Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh thành lập; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh là Trưởng ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh và các thành viên có liên quan.
b) Cấp huyện: do Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện thành lập; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện làm Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.
c) Các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội: Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh, huyện quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội cùng cấp, bao gồm:
- Tiểu ban Tổ chức, nội dung-văn kiện và Thi đua - Khen thưởng.
- Tiểu ban Tuyên truyền -Văn nghệ.
- Tiểu ban Hậu cần - Khánh tiết - Phục vụ.
- Tiểu ban an ninh - bảo vệ.

3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức các cấp:

a) Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội các cấp; kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội các cấp ở địa phương, bố trí đưa đón, nơi ăn, ở, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin cho báo chí…; lập dự toán kinh phí kèm theo các kế hoạch trên, đảm bảo đầy đủ nội dung và các hoạt động của Đại hội.
b) Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức xây dựng báo cáo tổng kết; các bài phát biểu của lãnh đạo địa phương; hướng dẫn viết báo cáo điển hình trình bày tại Đại hội cấp huyện, tỉnh.
c) Ban Chỉ đạo phân bổ đại biểu chính thức, hướng dẫn chọn cử đại biểu và triển khai công tác khen thưởng của Đại hội cấp huyện, tỉnh:
- Ban Chỉ đạo cấp huyện hướng dẫn các xã, phường, thị trấn theo tiêu chí đã quy định, các ban, ngành, đoàn thể… trong huyện chọn cử đại biểu theo phân bổ của Ban Chỉ đạo Đại hội huyện; lựa chọn, khen thưởng đại biểu có thành tích tiêu biểu tại Đại hội cấp huyện; lựa chọn, công bố danh sách các đại biểu có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng ở cấp tỉnh và cấp Trung ương. Chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh theo phân bổ của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh.
- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hướng dẫn các huyện tổ chức Đại hội và các huyện, các ban, ngành, đoàn thể không tổ chức Đại hội… chọn cử đại biểu dự Đại hội tỉnh theo chỉ tiêu được phân bổ; lựa chọn, khen thưởng đại biểu có thành tích tiêu biểu tại Đại hội cấp tỉnh; lựa chọn, công bố danh sách các đại biểu có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng ở cấp Trung ương. Chọn cử đại biểu dự Đại hội toàn quốc theo chỉ tiêu được phân bổ của Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc.
- Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội các cấp hướng dẫn các đại biểu được khen thưởng xây dựng báo cáo thành tích; lập hồ sơ và danh sách đề nghị khen thưởng gửi Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp và Ban Chỉ đạo Đại hội cấp trên.
- Các văn bản hướng dẫn, danh sách và hồ sơ khen thưởng do Ban Chỉ đạo Đại hội chuẩn bị đều phải được thông qua Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cùng cấp duyệt, kèm theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương (nếu đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu thi đua).
d) Xây dựng kịch bản chi tiết tổ chức Đai hội:
- Xây dựng kịch bản chi tiết các nội dung tại Đại hội (lễ khai mạc; chương trình biểu dương khen thưởng; giao lưu đối thoại; bế mạc… có tường thuật, truyền hình trực tiếp).
- Khánh tiết Đại hội: ma két, khẩu hiệu, trang trí, pa nô, áp phích, triển lãm ảnh, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc trong và ngoài Hội trường.
- Lập danh sách, gửi giấy mời cho đại biểu chính thức và khách mời của Đại hội.
- Trang phục của đại biểu chính thức tại Đại hội: Tất cả các đại biểu chính thức mặc trang phục đúng bản sắc của dân tộc mình; khuyến khích các đại biểu mời mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.
d) Ban Chỉ đạo Đại hội: chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội; giải quyết các vấn đề phát sinh; đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện xem xét giải quyết các công việc vượt quá thẩm quyền của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh, huyện.

VII. Tổ chức thực hiện:

a) Ban Dân tộc:
- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức Đại hội các cấp;
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch chương trình triển khai tổ chức Đại hội cấp tỉnh và huyện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện.
- Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức về kết quả tổ chức Đại hội các cấp.
b) Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh, huyện.                                  
c) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp.
- Chủ trì xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện:
+ Chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp Đại hội cấp tỉnh;
+ Chương trình giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội.
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
+ Thông tin kịp thời các hoạt động giao lưu văn hoá, biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội tỉnh;
+ Tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ tại Đại hội và ngay sau kết thúc Đại hội.
d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các tổ chức chính trị-xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật trước, trong và sau Đại hội.
- Chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản và tổ chức văn nghệ chào mừng thành công Đại hội.
e) Sở Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác nhân sự đại biểu, các đoàn đại biểu và công tác thi đua-khen thưởng Đại hội các cấp.
- Chủ trì thẩm tra trình tự thủ tục và các hình thức khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.
f) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành liên qua giúp Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội các cấp.
g) Sở Tài chính:
- Tham mưu bố trí nguồn kinh phí chi ngân sách để tổ chức Đại hội và các hoạt động phục vụ Đại hội cấp tỉnh và huyện.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, hướng dẫn quản lý sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí tổ chức Đại hội và các hoạt động phục vụ Đại hội cấp tỉnh và huyện.
h) Các sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh.
i) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội cấp huyện, thành phố đạt hiệu quả và đúng tiến độ
k) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh:
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền về Đại hội các cấp.

[C.V.T]

[ Quay lại ]
Các tin khác

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 59,934,484


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs