Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
10 năm - Chặng đường đầu của Tạp chí lí luận trên lĩnh vực công tác dân tộc

 14/10/2009

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử trao cờ thi đua của Ủy ban cho Tạp chí.

Thực hiện Nghị định 59/1998/NĐ-CP của Chính phủ, về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, ngày 23/6/1999, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi đã ký Quyết định số 96/QĐ-UBDTMN, thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi (nay là Tạp chí Dân tộc). Tạp chí Dân tộc là tờ Tạp chí lí luận của công tác dân tộc, là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về lí luận và thực tiễn của vấn đề dân tộc và quá trình thực hiện đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, ngày 9/9/1999 - Tạp chí Dân tộc và Miền núi xuất bản số đầu. Và đến tháng 9 năm 2009 này, 105 số tạp chí với gần 750.000 cuốn đã được xuất bản, gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành của Trung ương, đến lãnh đạo 63 tỉnh thành phố, các huyện dân tộc và miền núi, hơn 500 đồn biên phòng và các trường dân tộc nội trú trong cả nước. Cùng đó là 116 số với 572.090 cuốn Bản tin Chương trình 135 - Bản tin hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và 4 số Đặc san Bản sắc dân tộc với số lượng gần 1 vạn bản, xuất bản theo phương thức tự hạch toán, có nội dung tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc nhất là bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc trong quá trình hội nhập của đất nước. Đó là thành quả của sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban, của tinh thần làm việc tận tâm, luôn hưởng về đồng bào các dân tộc với mong muốn được đóng góp công sức của mình vào sự đi lên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của mỗi cán bộ, biên tập viên, nhân viên trong toà soạn và của đội ngũ cộng tác viên tâm huyết với vấn đề dân tộc, với sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc cùng sự giúp đỡ, động viên kịp thời của các cơ quan, đơn vị hữu quan và của đông đảo bạn đọc.

Là Tạp chí lý luận của công tác dân tộc, lấy nhiệm vụ tuyên truyền đường lối quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban Dân tộc làm mục đích. 10 năm qua, cán bộ, biên tập viên-phóng viên, công nhân viên chức của Tạp chí đã không ngừng nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, tất cả để đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đến với bạn đọc nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đã bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành và những vấn đề nổi lên ở những địa bàn trọng điểm cùng quá trình thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động mở các chuyên mục, các diễn đàn trao đổi như: Vấn đề chiến lược trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường vùng dân tộc, miền núi; Đưa nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc vào cuộc sống… Đồng thời chủ động chọn vấn đề tổ chức Hội thảo Khoa học, như: “Công tác dân tộc từ nhận thức đến thực hiện” hay “Chính sách dân tộc trong những năm đổi mới - Thành tựu cùng những vấn đề đặt ra”. Đặc biệt trước các Đại hội Đảng toàn quốc (Khoá IX, X) mục Góp ý kiến vào vấn đề dân tộc và công tác dân tộc trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc, trên nhiều số của Tạp chí đã đăng nhiều bài viết sâu sắc của các cán bộ lãnh đạo, quản lí ở Trung ương và địa phương, của các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu tâm huyết với công tác dân tộc gửi đến Đại hội. Đã thường xuyên giới thiệu những “Thực tiễn - Kinh nghiệm - Mô hình” tiêu biểu trên các mặt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đi sâu làm rõ thực trạng, chỉ ra nguyên nhân cùng những giải pháp thiết thực trong giải quyết những vấn đề cơ bản nổi lên ở địa phương và trong thực hiện các chính sách, chương trình, dự án nhất là các Chương trình 135, 134… qua đó góp phần vào kết quả thực hiện công tác dân tộc. Rồi những gương điển hình tiên tiến trong cộng đồng các dân tộc trên các mặt của đời sống xã hội; những truyền thống cách mạng vẻ vang, những bản sắc văn hóa của các dân tộc và cả những kinh nghiệm quản lý, vận hành xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của cha ông trong lịch sử, cùng những bài học thành công và chưa thành công trong tổ chức, quản lý công tác dân tộc, trong đầu tư phát triển vùng dân tộc và miền núi của các quốc gia trên thế giới nhất là ở các nước trong khu vực đã được trân trọng giới thiệu trên tạp chí. Đó là những tham khảo quý và thiết thực, góp phần vào quá trình thực hiện công tác dân tộc, vào sự phát triển đi lên ở các địa phương trên địa bàn dân tộc, miền núi nơi khó khăn nhất cả nước.

Bên những thành tích, kết quả đã đạt được là những hạn chế bất cập đang đòi cán bộ, biên tập viên-phóng viên của toà soạn phải nỗ lực phấn đấu, đó là tiếp tục bám sát thực tiễn hết sức phong phú, nhiều đặc thù ở miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trong thực hiện các chính sách, chương trình, dự án để tổng kết rút ra những kinh nghiệm, chỉ ra những bất cập, đề xuất những giải pháp qua đó thực hiện chức năng phản biện xã hội của tờ tạp chí lí luận vào quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách dân tộc. Tập trung nâng cao tính lí luận, hướng vào những vấn đề cơ bản của vấn đề dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc; của công tác dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng tiến bộ”. Bám sát hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam ở các địa phương, kịp thời giới thiệu những điển hình tiên tiến, gương tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên các mặt của đời sống xã hội góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam…

Chặng đường đầu đã qua, Tạp chí Lý luận của công tác dân tộc bắt đầu một chặng đường mới, với những yêu cầu mới. Vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hết sức nhạy cảm. Nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước để “nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới”, đồng thời tham gia đấu tranh bảo vệ đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để kích động, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc làm mất ổn định trên địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc... đòi trên tạp chí có nhiều bài viết thiết thực, sâu sắc về lý luận và đi vào tổng kết quá trình triển khai thực hiện các chính sách chương trình, dự án, qua đó cung cấp được nhiều thông tin và luận cứ khoa học góp phần vào việc hoạch định, hoàn chỉnh chính sách dân tộc; đi sâu vào những vấn đề “nóng”, bức xúc trên địa bàn trọng điểm và cả những vấn đề cụ thể trong đời sống thường nhật của đồng bào các dân tộc, tỏ rõ chính kiến để định hướng dư luận, thiết thực xứng đáng là Tạp chí chuyên ngành trong tuyên truyền đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, trở thành một địa chỉ tin cậy, diễn đàn rộng rãi của giới nghiên cứu về vấn đề dân tộc, là người bạn đồng hành thân thiết của những người làm công tác dân tộc trong cả nước.

Nguyễn Phương Thảo
Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Tạp chí Dân tộc - Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với cán bộ đồng bào các dân tộc (10/2009)
 •  
 • Tâm sự của nguyên Bí thư tỉnh ủy Kom Tum với Tạp chí Dân tộc (10/2009)
 •  
 • Về bài viết mở đầu chuyên mục “chính sách và cuộc sống” (10/2009)
 •  
 • Ngày về Nậm Coóng (10/2009)
 •  
 • Hành trình đến Konpne (10/2009)
 •  
 • Đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách Nhà nước nhân tố quyết định sự phát triển đi lên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (10/2009)
 •  
 • Nghị quyết 22 của Bộ chính trị đã nêu đầy đủ và toàn diện (10/2009)
 •  
 • Để đảm bảo an ninh vùng dân tộc thiểu số (10/2009)
 •  
 • Đoàn kết toàn dân tộc phải trên đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc (10/2009)
 •  
 • Một số vấn đề chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới (10/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,895,278


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs