Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của đồng bào dân tộc

 05/08/2009

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 (khoá IX) về công tác dân tộc. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, UVBCT, Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương, các Tỉnh, Thành uỷ, ban dân vận, ban dân tộc các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định: Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng. Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX) đã ra Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc, là việc tiếp tục cụ thể hoá đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nghị quyết ra đời đã thổi luồng sinh khí mới vào thực tiễn, tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội nước ta. Sau hơn 5 năm thực hiện nghị quyết, với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, công tác dân tộc và chính sách dân tộc đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã triển khai thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách do Nghị quyết đề ra; tích lũy được những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Từ khi có nghị quyết, Trung ương, địa phương và cơ sở đã có nhiều cách làm mới, giải quyết được nhiều nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách ở vùng đồng bào dân tộc, vùng núi cao, biên giới, hải đảo. Nhưng trong thực tế ở nhiều vùng dân tộc và miền núi, tỉ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước, kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém, một số tập tục lạc hậu có xu hướng phát triển; bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số chưa được phát huy đúng mức, mức hưởng thụ văn hoá của đồng bào còn thấp; cấp ủy, tổ chức đảng ở một số vùng đông đồng bào dân tộc không sát dân, không tập hợp được đồng bào... Từ thực tiễn này, các đại biểu cần thảo luận, đề xuất hướng bổ sung, sửa đổi, ban hành chủ trương, chính sách và pháp luật mới để tiếp tục đưa nghị quyết vào cuộc sống; việc tăng cường đầu tư các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giúp đỡ đồng bào dân tộc xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống và dân trí.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, khẳng định những ưu điểm nổi bật, kinh nghiệm tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp từ khi có nghị quyết Trung ương đến nay để nhân rộng trong thời gian tới. Cần đánh giá thẳng thắn về trách nhiệm của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, chi bộ cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đảng; về trách nhiệm của đảng viên trong bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện Nghị quyết.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Hà Thị Khiết trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 –NQ/TW. Theo báo cáo, đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta hiện có gần 14 triệu người, phần lớn sinh sống ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, gồm 5.063 xã, phường, thị trấn của 51 tỉnh, thành phố, trong đó có 61 huyện nghèo nhất cả nước thuộc 19 tỉnh. Hội nghị lần thứ bảy, BCH Trung ương Đảng (khoá IX) đã ra Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc, được Quốc hội thể chế hoá trong nhiều văn bản pháp luật và được Chính phủ, các bộ, ban, ngành cụ thể hoá thành các chương trình, dự án cụ thể nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững an ninh, quốc phòng vùng dân tộc, biên giới.

Nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội như 134, 135… được triển khai tích cực đã đem lại nhiều kết quả quan trọng cho vùng dân tộc, góp phần xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, dần dần xuất hiện nhiều mô hình đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi. Trong những năm qua, Nhà nước đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu như: đường ôtô đến trung tâm xã, kiên cố hoá trường học, hệ thống thuỷ lợi, phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn và nguồn vốn ODA đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khoẻ, xoá đói, giảm nghèo.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, vùng dân tộc miền núi đã có bước phát triển mọi mặt, cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, từng bước tiếp cận với sự phát triển chung của cả nước. Công tác quy hoạch, phân vùng phát triển kinh tế - xã hội được chú trọng. Triển khai thực hiện nhiều chính sách, chương trình, dự án đầu tư có hiệu quả làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ở nhiều vùng dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, đoàn kết cộng đồng, thực hiện chính sách “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn; hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng cơ sở thiết yếu ở các xã đặc biệt khó khăn; tập trung đầu tư phát triển ở 61 huyện nghèo nhất cả nước. Các địa phương phát huy tiềm năng và lợi thế của từng vùng, đẩy mạnh phát triển đa dạng hoá các mô hình kinh tế hộ theo hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng mô hình “bà đỡ” phát triển kinh tế trong vùng dân tộc thiểu số, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, nhất là chăn nuôi, bảo vệ phát triển rừng, làm giàu từ kinh tế đồi rừng. Cần quan tâm đào tạo, dạy nghề, dịch vụ việc làm, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống có điều kiện phát triển của địa phương để sản xuất hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào. Người dân tộc thiểu số được ưu tiên tuyển chọn vào làm tại các nông, lâm trường và xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn; quan tâm đào tạo, dạy nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số, xuất khẩu lao động... Tiếp tục tập trung phát triển giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội vùng dân tộc, chú ý đào tạo giáo viên người dân tộc, có chính sách thu hút và ưu đãi đối với giáo viên đến công tác ở vùng dân tộc; hỗ trợ trường dân tộc bán trú dân nuôi ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Cần kiện toàn, tăng cường hệ thống chính trị, công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị đánh giá cao về nội dung các báo cáo đã trình bày tại Hội nghị và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, nhiều kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện Nghị quyết cần được tiếp thu, hoàn chỉnh bản báo cáo tổng kết.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang nhất trí với đánh giá của các đại biểu đến từ các địa phương. Đồng chí khẳng định: Từ khi có Nghị quyết, Trung ương, địa phương và cơ sở đã có nhiều cách làm mới, giải quyết được nhiều nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách ở vùng đồng bào dân tộc, vùng núi cao, biên giới, hải đảo. Nhưng trong thực tế ở nhiều vùng dân tộc và miền núi, tỉ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước, kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém, một số tập tục lạc hậu có xu hướng phát triển; bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số chưa được phát huy đúng mức, mức hưởng thụ văn hoá của đồng bào còn thấp; cấp ủy, tổ chức đảng ở một số vùng đông đồng bào dân tộc không sát dân, không tập hợp được đồng bào...

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương về công tác dân tộc, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách mà nghị quyết đã nêu; trong đó cần tiếp tục làm tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1- Trước hết, cần khẳng định quyền bình đẳng giữa các dân tộc luôn luôn phải được quán triệt và thực hiện đầy đủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, trước hết là người đứng đầu phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động thực hiện chính sách dân tộc một cách sáng tạo, hiệu quả trong thời gian tới.

2- Tập trung hơn nữa việc chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc. Cần chú ý lồng ghép các chương trình mục tiêu trên cùng một địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đồng bào trực tiếp tham gia thực hiện những nội dung nhiệm vụ của cộng đồng. Kết hợp chặt chẽ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm giải quyết căn bản vấn đề đói nghèo, từng bước trở thành khá giả, rút ngắn khoảng cách thu nhập của đồng bào so với các vùng khác.

3- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí; chăm lo thiết thực hơn nữa việc xây dựng đời sống văn hoá; chú trọng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số, cả việc nghiên cứu chế độ công chức dự bị, thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở.

4- Chủ động tổ chức tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm tình hình, phát hiện và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng tuyến đường vành đai, hành lang biên giới, tổ chức tốt sản xuất và đời sống nhân dân, làm tốt công tác định canh định cư, gắn với công tác khoán giữ rừng tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam với các nước bạn thành đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển lâu dài.

5- Tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách dân tộc của Đảng trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển. Đoàn kết rộng rãi trong nội bộ từng dân tộc và giữa các dân tộc; thực hiện sự phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi.

6- Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành theo chức năng, tiếp tục thể chế hoá đầy đủ nội dung Nghị quyết Trung ương về công tác dân tộc, phù hợp tính đặc thù vùng đồng bào dân tộc, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, sát hợp thực tế, đưa Nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống; rà soát tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, nhất là ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc để giải quyết phù hợp với yêu cầu. Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động cụ thể, làm tốt công tác giáo dục, vận động quần chúng thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng.

Đối với các địa phương, cơ sở, đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu: ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu và những giải pháp cơ bản đã nêu trong Báo cáo tổng kết và Kết luận của Bộ Chính trị sẽ ban hành tới đây, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc, khẩn trương chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng ta trong thời gian tới.

Trọng Hậu - Hiền Hoà

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam họp phiên họp thứ nhất (08/2009)
 •  
 • Một số kết quả chủ yếu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết (08/2009)
 •  
 • Hỗ trợ nhà ở cần ưu tiên các hộ nghèo (08/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,470,800


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.3 secs