Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/05/2005
Nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2004


Lãnh đạo huyện Lục Yên giới thiệu với Bộ trưởng khu vườn rừng đã giao cho các hộ đồng bào quản lý.

LTS: Vừa qua Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2003. Tạp chí Dân tộc xin trích giới thiệu phần phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2004 trong báo cáo của Uỷ ban tại Hội nghị.  

Năm 2004, công tác dân tộc cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1/ Bám sát nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khoá IX) về công tác dân tộc, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Uỷ ban Dân tộc; gắn với tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết.

2/ Chủ trì xây dựng, bổ sung, hoàn thiện một số chính sách cho vùng dân tộc và miền núi:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi đã được phân định, trên cơ sở đó xác định địa bàn, đối tượng ưu tiên đầu tư, đề xuất giải pháp chính sách cho phù hợp với đặc điểm của từng khu vực để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2004.

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông, kết quả thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VI) về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer, trên cơ sở đó đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức Sơ kết đánh giá thực hiện Chương trình 135, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất giải pháp chính sách, chương trình, dự án tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn còn lại khi chương trình kết thúc (hết năm 2005).

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn tránh đầu tư dàn trải bình quân như hiện nay.

Chỉ đạo một số địa phương có liên quan xây dựng dự án đầu tư hỗ trợ phát triển một số dân tộc thiểu số rất ít người chậm phát triển phù hợp với đặc thù của từng dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện trong năm 2004.

- Đổi mới việc thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách trợ giá, trợ cước cho phù hợp với tình hình thực tế ở vùng dân tộc và miền núi, giao quyền chủ động hơn nữa cho chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện chính sách trên địa bàn.

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý I/2004 quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

3/ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án được Thủ tướng Chính phủ giao; Tiếp nhận và chỉ đạo thực hiện công tác định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động xây dựng nội dung và cơ chế quản lý, chỉ đạo công tác định canh định cư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về công tác định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số để triển khai thực hiện trong năm 2004. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc chấm dứt tình trạng du canh du cư, di dịch cư tự do đang là vấn đề bức xúc ở một số địa bàn vùng dân tộc và miền núi.

4/ Tham gia phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chính sách trọng tâm trọng điểm ở vùng dân tộc và miền núi:

Tham gia phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong tổ chức thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, các tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung; thực hiện Nghị quyết số 21 và Đề án 68 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ; thực hiện Chỉ thị số 23/2003/CT-TTg của Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh vùng Tây Bắc và tuyến biên giới Việt - Lào trong tình hình mới; thực hiện di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La...

Các chính sách về văn hoá xã hội như: nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo, giáo dục dân tộc, dạy chữ dân tộc, ưu tiên trong thi tuyển, cử tuyển, phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học; đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước; hỗ trợ thuốc thiết yếu thông thường; phát triển thể thao vùng dân tộc và miền núi; xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc.

Các chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ: chú trọng vào chính sách đào tạo, bồi dưỡng, và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số; chính sách ưu đãi, thu hút cán bộ đến công tác tại các vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5/ Tiếp tục xây dựng Dự thảo luật Dân tộc để trình Chính phủ trong năm 2004; đồng thời tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật ở các địa phương vùng dân tộc và miền núi; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Đề án Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc, đồng bào vùng biên giới.

6/ Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở các Bộ, ngành và địa phương.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Uỷ ban Dân tộc chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng quy chế phối hợp và tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở các Bộ, ngành và địa phương. Đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án và một số vấn đề nổi cộm trong từng thời gian ở vùng dân tộc và miền núi. Từ đó đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm giải quyết kịp thời những nhu cầu cấp bách của đồng bào, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ở vùng này.

7/ Đổi mới nội dung quản lý Nhà nước và phương thức công tác dân tộc:

Tập trung nghiên cứu làm rõ nội dung cơ bản, đối tượng trọng điểm của công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc trên phạm vi cả nước và từng vùng, từng địa phương; phân định rõ nội dung, phạm vi trách nhiệm của các ngành, các cấp trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dân tộc; xây dựng, triển khai các quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến dân tộc, có chính sách động viên và phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở các địa bàn dân cư vùng dân tộc và miền núi. Thực hiện cải cách hành chính và tin học hoá quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về Đổi mới nội dung quản lý Nhà nước và phương thức công tác dân tộc để triển khai thực hiện trong năm 2004.

8/ Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương:

Cùng với Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan ban, ngành và các địa phương kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương theo hướng: ở Trung ương tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, cán bộ của Uỷ ban Dân tộc theo Nghị định số 51/2003/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức bộ phận và có cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc ở một số Bộ, ngành có liên quan nhiều đến lĩnh vực công tác dân tộc.

ở địa phương, căn cứ vào Nghị định số 53/2004/NĐ-CP, ngày 18/2/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ trực tiếp làm công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho CBCC, VC trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc. Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc để làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc.

9/ Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc để tranh thủ sự hợp tác giúp đỡ, đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi. Tổ chức nghiên cứu vấn đề dân tộc ở các nước trong khu vực để tham khảo, xác định những yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài tác động đến lĩnh vực công tác dân tộc hiện nay; từ đó đề xuất chủ trương, chính sách giải quyết tốt vấn đề dân tộc ở nước ta. Đồng thời tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của Pháp luật.

10/ Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc. Chủ động phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, cùng các Bộ, ngành có liên quan đổi mới và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối với đồng bào các dân tộc thiểu số về các chủ trương, chính sách và việc tổ chức thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời chủ động đấu tranh đập tan âm mưu “Diễn biến Hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tuyên truyền và tư tưởng. Góp phần xây dựng sự thống nhất nhận thức tư tưởng trong nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, tăng cường đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2004 rất nặng nề với những yêu cầu mới, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân tộc, hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Với sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự cố gắng vươn lên của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương, chúng ta tin tưởng rằng nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2004 sẽ được hoàn thành xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và đồng bào các dân tộc.  

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,917,621


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs