Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/05/2005
Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng - Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh - Thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ IV đề ra*


Các chi bộ trong Đảng bộ nhận Quyết định công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2003.

Bài phát biểu của đồng chí Sơn Song Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc trong lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2004).  

Chúng ta bước vào một mùa xuân mới - xuân Giáp Thân, trong không khí phấn khởi sau một năm cả nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, quan hệ đối ngoại; đặc biệt ở lĩnh vực công tác dân tộc có nhiều khởi sắc trong đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (khoá IX) vừa qua đã đánh giá những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, đồng thời đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Hội nghị xác định phương hướng trong thời gian tới phải đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, cải cách hành chính, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng; đẩy mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong dịp này, để biết ơn Đảng quang vinh, khẳng định lòng tin và quyết tâm của chúng ta, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chúng ta họp mặt tại đây, để cùng ôn lại chặng đường vẻ vang, hơn 7 thập kỷ qua của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời là sự kết hợp tài tình Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Trong bóng đêm nô lệ, Đảng ra đời với cương lĩnh đúng đắn đã như vầng hào quang thức tỉnh nhân dân lao động các dân tộc cùng đứng lên sát cánh giành độc lập. Con đường cách mạng giải phóng dân tộc, đã được Đảng ta chỉ rõ - đó là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; cách mạng Việt Nam gắn với cách mạng thế giới.

Nhờ xác định được hướng đi đúng đắn, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã phát động được phong trào cách mạng sôi nổi trong cả nước, trong những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô viết Nghiệ Tĩnh. Phong trào 1930 - 1931 có ý nghĩa mở ra thời kỳ đấu tranh cách mạng mới của Việt Nam.

Thời kỳ 1936 - 1939 Đảng ta đã phát động được phong trào đấu tranh cho dân sinh, dân chủ. Phong trào đã lôi cuốn được hàng triệu quần chúng thuộc đủ các tầng lớp tham gia. Trong điều kiện của một nước thuộc địa nửa phong kiến, Đảng ta đã tận dụng được khả năng hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp, kết hợp với hoạt động bí mật và không hợp pháp để động viên và giáo dục chính trị sâu rộng cho hàng triệu quần chúng. Đây là thời kỳ có nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng ta.

Thời kỳ 1939 - 1945 Đảng đã lãnh đạo cách mạng, giành chính quyền trong cả nước. Nhờ có chiến lược, sách lược tài tình, Đảng ta đã phát động được hàng triệu quần chúng nhân dân trong cả nước, từ thành thị tới nông thôn, cả miền núi và miền xuôi tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chỉ trong 12 ngày, nhân dân đã giành được chính quyền trong cả nước. Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên đã ra đời ở Đông Nam á. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Thời kỳ 1945 - 1954 Đảng đã chèo lái đưa con thuyền cách mạng, vượt qua những thác ghềnh hiểm nguy. Trước thù trong giặc ngoài, Đảng, Bác Hồ đã có sách lược tài tình, để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ bằng phát động quần chúng; lợi dụng mâu thuẫn, phân hoá kẻ thù... Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta, tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp; và đã giành được thắng lợi vẻ vang bằng chiến thắng Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”.

Thời kỳ 1954- 1975 với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Đảng ta đã lãnh đạo hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được khẳng định là một trong những sự kiện vĩ đại nhất, trong lịch sử cận đại, sau thắng lợi của cách mạng Tháng Mười, sau chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

Từ 1975 tới nay, Đảng lãnh đạo cả nước tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới và đã thành công trên nhiều lĩnh vực. Có thể nói, đây là thời kỳ thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Sự kiện đó đã có tác động rất lớn đối với cách mạng nước ta. Trong phong ba bão táp của chính trị diễn ra trên thế giới, Đảng ta tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị của mình trong chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiến lên.

Những kỳ tích của cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua là nhờ Đảng ta có đường lối cách mạng đúng đắn; trong đó đã giải quyết tốt vấn đề dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Để tiếp tục đưa cách mạng nước ta tiến lên trong giai đoạn mới, Đảng ta xác định phải đổi mới tư duy lý luận, đi sâu nghiên cứu thực tế, để tìm ra giải pháp tối ưu trong điều kiện của chúng ta. Đất nước ta là một cộng đồng bao gồm 54 dân tộc, Đảng ta xác định: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng”. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khoá IX) đã ra nghị quyết về công tác dân tộc, trong đó xác định 5 quan điểm chỉ đạo:

- Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam.

- Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc.

- Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc; quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất.

- Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội  các vùng dân tộc và miền núi, trước hết tập trung phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường sinh thái; phát huy nỗ lực, tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc, đồng thời tăng cường sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước.

- Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị.

Vinh dự và tự hào, Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc, được trực tiếp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; đồng thời là cơ quan tham mưu cho Trung ương Đảng về chủ trương, chính sách đối với các dân tộc thiểu số. Năm 2003, toàn Đảng bộ - 100% các chi bộ (18 chi bộ) phấn đấu đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá Đảng bộ chúng ta vẫn còn một số mặt như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác quần chúng; vai trò của đảng viên còn hạn chế. Để làm tốt nhiệm vụ của Đảng giao cho; Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã xác định nhiệm vụ của Đảng bộ và của các chi bộ trong nhiệm kỳ thứ 4 phải tập trung vào các nội dung chủ yếu:

1- Tổ chức giáo dục sâu sắc lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng; học tập, nghiên cứu đầy đủ các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh.

2- Tổ chức cho đảng viên của Đảng bộ học tập, nghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng; đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc và các chính sách cụ thể của Đảng đối với các dân tộc trong thời kỳ đổi mới.

3- Lãnh đạo các chi bộ trong Đảng bộ quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội khoá IV của Đảng bộ thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của từng chi bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ đảng viên.

4- Chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhằm quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội khoá 4 của Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc.

5- Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng quần chúng; phát triển đảng viên, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc xác định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nguyện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng và đồng bào dân tộc cả nước!

Trong dịp này, chúng ta chân thành cảm ơn các thế hệ đảng viên đi trước đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực công tác dân tộc; cảm ơn các thế hệ có nhiều năm tuổi Đảng, đã có nhiều đóng góp làm vẻ vang cho sự phát triển của Đảng bộ chúng ta.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc Kính chúc Đảng vững tay chèo lái, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam tới bến bờ vinh quang, thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Chúc cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, được thực hiện trên khắp các vùng miền, ở cả 54 dân tộc của đất nước. 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,913,022


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs