Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Trung tâm Thông tin
 08/01/2013

            Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin
            Địa chỉ: Số 80 Phan Đình Phùng - Hà Nội
            Điện thoại: 04. 38231122
            Email: trungtamthongtin@cema.gov.vn  

            Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban Dân tộc, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc; phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Uỷ ban; tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin tin học của Uỷ ban Dân tộc.
            Trung tâm Thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
            Nhiệm vụ và quyền hạn
            1. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm:
            a) Ban hành quy hoạch, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm, dài hạn của Uỷ ban Dân tộc và tổ chức thực hiện theo quy định;
            b) Ban hành các quy chế để quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Uỷ ban Dân tộc.
            2. Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Uỷ ban Dân tộc:
            a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các cơ quan liên quan xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu, thông tin điện tử về các lĩnh vực công tác của Uỷ ban Dân tộc;
            b) Chủ trì thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống tin học, các cơ sở dữ liệu điện tử của Uỷ ban;
            c) Xây dựng, phát triển và tổ chức vận hành, khai thác hệ thống mạng máy tính và trung tâm tích hợp dữ liệu của Uỷ ban Dân tộc; bảo đảm tương thích về công nghệ trong hệ thống thông tin của Uỷ ban Dân tộc;
            d) Xây dựng Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc theo lộ trình Chính phủ điện tử; bảo đảm kỹ thuật cho việc cung cấp các dịch vụ công và phục vụ các diễn đàn, hội nghị trực tuyến của Ủy ban Dân tộc;
            đ) Tổ chức xây dựng và triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp các hệ thống thông tin của Uỷ ban Dân tộc.
            3. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của Uỷ ban Dân tộc. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc.
            4. Duy trì, nâng cấp và triển khai hoạt động trang tin điện tử của Uỷ ban Dân tộc. Tuyên truyền chủ chương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin đối ngoại; hướng dẫn, tổ chức thực hiện diễn đàn trao đổi thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số trên trang điện tử của Uỷ ban theo quy định.
            5. Thực hiện hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định và phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.
            6. Phát triển các hoạt động ứng dụng, các dịch vụ kỹ thuật về công nghệ thông tin và truyền thông trên Internet, nhằm tạo thêm các nguồn thu tài chính khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định.
            7. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Thực hiện các chế độ, chính sách, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.
            8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.
            Cơ cấu tổ chức
           
1. Trung tâm Thông tin có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các Trưởng, Phó phòng chức năng và các cán bộ, công chức, viên chức, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.
Giám đốc Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
            Các Phó Giám đốc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc. Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách một số mặt công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.
            2. Các phòng chức năng:
            a) Phòng Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu;
            b) Phòng Tích hợp hệ thống;
            c) Phòng Tổ chức Hành chính;
            d) Trang tin điện tử (tương đương phòng);
            e) Phòng Thông tin tư liệu.

            Giám đốc Trung tâm Thông tin bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng chức năng theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và thoả thuận với Vụ Tổ chức cán bộ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc bổ nhiệm các chức danh đó.
            3. Giám đốc Trung tâm Thông tin có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng; Quy chế hoạt động của Trung tâm. Xây dựng Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Trung tâm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

 
Nguyễn Ngọc Hà
Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải
Phó Giám đốc
Đặng Tiến Hùng
Trưởng phòng
Ứng dụng và CSDL
Nguyễn Văn Phong
Trưởng phòng
Trang tin điện tử
 
 Cao Cường
Trưởng phòng
Thông tin tư liệu
Nguyễn Nam Trung
Trưởng phòng
Tổ chức Hành chính
   
Đỗ Việt Thắng
Phó Trưởng phòng
Tích hợp hệ thống
Lê Văn Hùng
Phó Trưởng phòng
Ứng dụng và CSDL

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 66,404,316


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs