Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Thanh tra
 18/12/2012

        Tên đơn vị: Thanh tra Ủy ban Dân tộc
        Địa chỉ: Số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội
        Điện thoại: 04. 38230499
        Email: thanhtraubdt@cema.gov.vn 
       

        Thanh tra Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Thanh tra) là cơ quan của Ủy ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) quản lý nhà nước về công tác thanh tra; thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

        Thanh tra chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ theo quy định.

        Thanh tra có con dấu riêng, được mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

        Nhiệm vụ và quyền hạn

        1. Hằng năm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra (bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành), quyết định thanh tra đột xuất. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra và quyết định thanh tra đột xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo quy định.

        2. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các quy chế về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật khác khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công.

        3. Tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các văn bản qui phạm pháp luật về công tác thanh tra.

        4. Thực hiện thanh tra hành chính trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc theo quy định, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan Ủy ban Dân tộc.

        5. Thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với việc chấp hành các quy định về lĩnh vực công tác dân tộc; về thực hiện các chính sách dân tộc tại các Bộ, ngành và địa phương; về thực hiện các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Dân tộc; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật và đề xuất cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm các biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

        6. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực công tác dân tộc cho thanh tra các Ban Dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc thực hiện qui định của pháp luật về thanh tra.

        7. Thường trực công tác tiếp dân; tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ủy ban Dân tộc; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm xác minh, kết luận, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc theo quy định.

        8. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; tổ chức thanh tra, kiểm tra đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi tham nhũng theo quy định.

        Lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra các Vụ, đợn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc việc thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định.

        9. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Ủy ban Dân tộc. Tổng hợp các báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định.

        10. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Thanh tra; quản lý tài sản được Ủy ban giao cho đơn vị. Đề xuất việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Thanh tra, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.

        11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

       Cơ cấu tổ chức

        1. Thanh tra có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các Trưởng, Phó phòng chức năng và các thanh tra viên, chuyên viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.

        Chánh Thanh tra do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ theo quy định, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Thanh tra.

        Các Phó Chánh Thanh tra do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Thanh tra. Phó Chánh thanh tra giúp Chánh Thanh tra phụ trách một số mặt công tác của Thanh tra và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về nhiệm vụ được phân công.

        2. Các phòng chức năng:
        a) Phòng Tổng hợp - Tiếp dân;
        b) Phòng Thanh tra hành chính;
        c) Phòng Thanh tra chuyên ngành.

        Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Thanh tra, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo quy định và theo phân công của lãnh đạo Thanh tra.

        3. Chánh thanh tra có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và xây dựng Quy chế làm việc của Thanh tra trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

Nguyễn Hữu Giảng
Chánh Thanh tra

Lý Anh Tuấn
Phó Chánh Thanh tra

Nghiêm Xuân Hán
Phó Chánh Thanh tra
Lý Bình Huy
Trưởng phòng
Tổng hợp - Tiếp dân
Phạm Văn Kê
Trưởng phòng
Thanh tra Hành chính
Trần Tuấn Hải
Phó Trưởng phòng
Thanh tra chuyên ngành
 

Vũ Mạnh Trường
Phó Trưởng phòng
Tổng hợp - Tiếp dân

Lý Trường Yên
Phó Trưởng phòng
Thanh tra Hành chính

 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 66,404,615


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs