Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Vụ Kế hoạch - Tài chính
 19/07/2011

Tên đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Địa chỉ: Số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội

Số điện thoại: 04 37332197

Email: vukehoachtaichinh@cema.gov.vn

Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị của Uỷ ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) quản lý nhà nước về công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, khoa học, công nghệ và môi trường và quản lý các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác kế hoạch:

a) Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm xây dựng kế hoạch đảm bảo việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc, vùng dân tộc và các địa bàn, các dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn gửi các Bộ, ngành chức năng tổng hợp trình Chính phủ và Quốc hội để giao cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tài chính các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án đầu tư phát triển khác ở vùng dân tộc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc quản lý, chỉ đạo trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu công tác quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc theo định kỳ hằng năm, 5 năm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt;

d) Hằng năm hướng dẫn các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước theo quy định để tổng hợp kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của Uỷ ban Dân tộc, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt dự kiến phân bổ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc và các đơn vị khác khi tham gia thực hiện các chương trình, dự án, chính sách do Uỷ ban Dân tộc quản lý, chỉ đạo;

e) Kiểm tra, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách của Uỷ ban Dân tộc theo định kỳ;

g) Tổ chức thực hiện công tác thống kê phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định.

2. Công tác tài chính:

a) Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm hướng dẫn các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc trong việc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành; tổ chức chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ tài chính, kế toán hiện hành;

b) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, kinh phí của các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc, bảo đảm việc sử dụng vốn, kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả;

c) Theo dõi việc quản lý sử dụng nguồn vốn của các chương trình, dự án, chính sách, đề tài nghiên cứu khoa học, vốn tài trợ quốc tế và các nguồn vốn khác do Uỷ ban Dân tộc trực tiếp quản lý theo quy định của pháp luật;

d) Định kỳ chủ trì việc xét duyệt quyết toán vốn, kinh phí đã sử dụng của các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc và các đơn vị khác có sử dụng kinh phí do Uỷ ban Dân tộc quản lý; lập tổng quyết toán kinh phí toàn Uỷ ban, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt;

đ) Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện quản lý tài sản công theo quy định; theo dõi việc quản lý, sử dụng tài sản công của các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc theo phân công, phân cấp;

e) Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính các dịch vụ công của Ủy ban Dân tộc theo quy định;

g) Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định;

h) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Uỷ ban trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kế toán và bổ nhiệm các chức danh kế toán trong Uỷ ban;

i) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Uỷ ban trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Uỷ ban Dân tộc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Lập kế hoạch, nhu cầu xây dựng cơ bản của Uỷ ban Dân tộc để báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản đã được phê duyệt theo phân công, phân cấp;

c) Chủ trì lập báo cáo thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban Dân tộc, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt;

d) Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý các công trình xây dựng cơ bản của Uỷ ban Dân tộc theo quy định;

đ) Chủ trì thẩm tra, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban Dân tộc.

4. Quản lý khoa học, công nghệ và môi trường:

a) Tham mưu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ, môi trường của Uỷ ban Dân tộc;

b) Hằng năm đề xuất việc thành lập các hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường, hội đồng tuyển chọn, thẩm định, đánh giá và nghiệm thu các đề tài, dự án của Ủy ban Dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định;

c) Xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành các quy chế quản lý khoa học, công nghệ và môi trường của Uỷ ban Dân tộc; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy chế đã ban hành;

d) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Khoa học; thường trực Ban Chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Uỷ ban Dân tộc.

5. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Vụ; quản lý tài sản được Ủy ban giao cho đơn vị. Đề xuất việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Vụ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và các chuyên viên, làm việc trực tuyến theo Quy chế làm việc của Vụ.

2. Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác của Vụ và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Vụ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

 

 
Lê Sơn Hải
Vụ trưởng
 
Nguyễn Văn Trọng
Phó Vụ trưởng
Đặng Hà Lự
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Phó Vụ trưởng
      

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 66,404,100


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs