Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

 03/06/2008

Hội trại về nguồn - một hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Đồng bào dân tộc thiểu số hiện chiếm gần 14% dân số cả nước (trên 12 triệu người), trong đó thanh niên dân tộc thiểu số có gần 4 triệu người cư trú trên địa bàn rộng thuộc các vùng xung yếu chiến lược của đất nước. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Một trong những sự quan tâm đó là đầu tư cho giáo dục, nâng cao dân trí, hiểu biết cho người dân trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số. Điều này được thể hiện tích cực và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác hoạt động phong trào của tổ chức Đoàn, Hội thanh niên đối với thanh niên dân tộc thiểu số. Song thực tế cho thấy quy mô, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng; đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép, tệ nạn nghiện hút và buôn bán ma túy còn diễn biến phức tạp, nạn chặt phá rừng đốt nương rẫy làm ảnh hưởng đến môi trường, nạn tảo hôn còn phổ biến... Đây cũng là những điểm yếu, là kẽ hở mà các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chia rẽ nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết trong đồng bào nói chung và thanh niên dân tộc thiểu số nói riêng. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng có ý nghĩa nhiều mặt.

 Để tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho việc triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân; Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ từ 2003-2007; Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Dân tộc Miền núi, Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định số 68/QĐ-UBDT, ngày 02/3/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiểu biết pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới”. Nhờ đó, trong thời gian qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần xây dựng ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của cán bộ, nhân dân nói chung và thanh niên dân tộc nói riêng. Các địa phương đã tổ chức thành lập Hội đồng, xây dựng quy chế hoạt động, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở. Đoàn thanh niên phối hợp với cơ quan tư pháp và một số ngành liên quan cùng các cấp chính quyền địa phương phân công các thành viên trực tiếp theo dõi, bám sát cơ sở và thực hiện nội dung, hình thức tuyên truyền các phong trào như: Thanh niên xung kích đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Tham gia cuộc vận động thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì cuộc sống bình yên của bản làng... Phát huy vai trò của lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn, Hội bằng nhiều hình thức như: Xây dựng các mô hình, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp với điều kiện, trình độ nhận thức, khả năng tiếp thu có hiệu quả; Tranh thủ sự đồng tình giúp đỡ của già làng, trưởng bản, dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng; Hoạt động tuyên truyền phát tờ rơi, tờ gấp, lịch tuyên truyền, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng tủ sách pháp luật; Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền hỏi đáp pháp luật có nội dung phù hợp, tập trung vào các nội dung: Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phòng chống tham nhũng; Luật giao thông; Phòng chống ma túy; Luật đất đai; Luật Khiếu nại tố cáo; Luật Hôn nhân và gia đình; các chính sách liên quan đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 Nhìn chung, các cấp bộ Đoàn, Hội đã thực hiện đổi mới nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn dân cư, đặc biệt là gắn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với các nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số. Thông qua hoạt động tuyên truyền, giúp cho đoàn viên thanh niên tiếp cận được nhiều thông tin, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đoàn, Hội để từ đó nâng cao nhận thức, trình độ năng lực cho thanh niên dân tộc thiểu số trên mọi lĩnh vực, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định tình hình chính trị, an ninh nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước và yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số trong những năm qua còn tồn tại một số khó khăn như sau:

 - Do đặc điểm địa bàn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tổ chức cơ sở Đoàn, Hội còn yếu và thiếu nên việc tập trung thu hút các tầng lớp đoàn viên, thanh niên để tiến hành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên và còn gặp nhiều khó khăn.

 - Các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng là đoàn viên, thanh niên còn rất ít, tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở chưa thật sự coi trọng việc giáo dục về quan điểm, lối sống, pháp luật cho các đối tượng trẻ tuổi nên một số nơi tình trạng thanh thiếu niên còn thiếu hụt thông tin, mất cảnh giác dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt, lôi kéo.

 - Các hoạt động phối hợp giữa các lực lượng ở cơ sở còn hạn chế mới chỉ dừng lại ở việc lồng ghép vào các nội dung sinh hoạt của tổ chức Đoàn chứ chưa phổ biến rộng rãi đến toàn thể lực lượng thanh, thiếu niên nên mức độ, hiệu quả còn thấp.

 - ở một số nơi, phong trào hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội thanh niên chưa thật sự tích cực, cá biệt có nơi hoạt động của tổ chức Đoàn hầu như không hoạt động nhất là nhưng nơi vùng sâu, vùng cao đặc biệt khó khăn, các tổ chức Đoàn chỉ tồn tại dưới dạng hình thức, chưa nắm được lực lượng thanh niên, nên kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, gây mất trật tự an ninh nông thôn.

 Để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần định hướng cho thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh tinh thần đoàn kết, giữ vững ổn định kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số biện pháp cơ bản sau:

 Một là, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể nhất là tổ chức Đoàn thanh niên cần tiếp tục quán triệt, nhận thức rõ hơn tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong sự nghiệp xây dựng, củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Coi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là việc làm thường xuyên của các cấp bộ Đoàn, Hội thanh niên, được tiến hành đồng bộ dưới sự lãnh đạo cấp ủy, điều hành của chính quyền và phối hợp chặt chẽ với hoạt động của các đoàn thể khác ở địa phương.

 Hai là, phải coi trọng củng cố, kiện toàn các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên ở cơ sở, đồng thời quan tâm đến các hoạt động sinh hoạt cộng đồng để thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về pháp luật cho cán bộ Đoàn, Hội thanh niên ở cơ sở nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở vùng dân tộc miền núi để họ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

 Ba là, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan tư pháp, cơ quan chuyên trách tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các tổ chức quần chúng nhất là ở cơ sở để xây dựng nội dung, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật cho sát với đối tượng và phù hợp với điều kiện từng vùng, từng dân tộc nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

 Bốn là, trong điều kiện hiện nay, số lượng các đạo luật, các văn bản dưới luật và các quy định về pháp luật với các tổ chức ngày càng được ban hành với số lượng lớn trong khi điều kiện tổ chức, khả năng đảm bảo và thời gian tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật không nhiều, do vậy đòi hỏi khi tiến hành biên soạn nội dung tuyên truyền, cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ giúp cho đối tượng dễ tiếp thu và chấp hành.

 Năm là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó lựa chọn những hình thức cho phù hợp với đối tượng là thanh niên vùng dân tộc thiểu số như: Diễn đàn thanh niên, văn hóa thể thao, hoạt động giao lưu kết nghĩa, phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội... Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông như: Báo chí, phát thanh, truyền hình, Internet; Xây dựng tủ sách pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số… Góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển toàn diện con người, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, và vì dân.

Ngô Quang Hải

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Xây dựng buôn cổ M’liêng thành buôn văn hoá tiêu biểu toàn quốc (06/2008)
 •  
 • Việc dạy, học tiếng và chữ dân tộc thái ở tỉnh Yên Bái hiện nay (06/2008)
 •  
 • Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc (06/2008)
 •  
 • Hướng nghiệp cho thanh niên miền núi (06/2008)
 •  
 • Bảo Lộc xóa bỏ cây thuốc phiện (06/2008)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,894,998


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs