Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Văn kiện của Đảng về chính sách Dân tộc


" Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng; làm tốt công tác định canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Quy hoạch, phân bổ, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc  phòng.Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; động viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các dân tộc. Thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tri thức là người dân tộc thiểu số. Cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phải gần gũi, hiểu phong tục tập quán, tiếng nói của đồng bào dân tộc, làm tốt công tác dân vận. Chống các biểu hiện kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc."

Trích Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

  Trích - Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (1)

  Trích - Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương

  Trích - Án nghị quyết của Hội nghị cán bộ Bắc Kỳ (Ngày 13 - 19/3/1935)

  Trích - Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

  Trích - Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  Trích - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Đông Dương ngày (10 - 19/5/1941)

  Trích - Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương (Từ 3/4 đến 6/4/1947)

  Trích - Nghị quyết Hội nghị Trung ương mở rộng (Ngày 15, 16, 17/1/1948)

  Trích - Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 4 (Miền Bắc Đông Dương 1948)

  Trích - Báo cáo và Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 5 về chính sách dân vận và công tác mặt trận dân tộc thống nhất

  Trích - Tóm tắt đề cương chính trị của Trung ương trình trước Đại hội lần thứ II của Đảng về cách mạng dân chủ mới Đông Dương (1)

  Trích - Luận cương cách mạng Việt Nam đệ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng về hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới CNXH (Tháng 2/1951)

  Trích - Nghị quyết Bộ Chính trị về chính sách dân tộc thiểu số của Đảng hiện nay (Tháng 8/1952)

  Trích - Báo cáo Hội nghị lần thứ 4 của Trung ương (1)

  Trích - Báo cáo về công tác mặt trận tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 4

  Trích - Tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của Đảng (Nghị quyết của Bộ Chính trị) (5-7/9/1954)

  Trích - Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 mở rộng (Từ 3 đến 12/3/1955)

  Chỉ thị về việc phát động quần chúng ở vùng dân tộc thiểu số (Ngày 30/5/1955)

  Chỉ thị về việc bước đầu củng cố các tổ chức cơ sở vùng dân tộc thiểu số

  Trích - Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 mở rộng

  Trích - Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (Tháng 11/1958)

  Chỉ thị số 128-CT/TW về việc đẩy mạnh hơn nữa việc thi hành chủ trương tăng cường công tác vùng cao

  Trích - Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 16 (tháng 4/1959) về vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp

  Chỉ thị số 156/CT-TƯ về việc tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi miền Bắc nước ta

  Trích -Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam về nhiệm vụ và đường lối của trong nhiệm vụ mới (Ngày 10/9/1960)

  Trích - Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (do đồng chí Lê Duẩn trình bày)

  Trích - Báo cáo về nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

  Trích - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (tháng 7/1961) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về vấn đề phát triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965)

  Nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề phát triển nông nghiệp ở miền núi

  Trích - Báo cáo về nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965)

  Trích - Nghị quyết của Bộ Chính trị số53-NQ/TW ngày 9/5/1962 về công tác mặt trận dân tộc thống nhất

  Trích - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ngày 15/12/1974) tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng

  Chỉ thị số 216-CT/TW ngày 30/1/1975 của Ban Bí thư về chính sách cán bộ miền núi

  Trích - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới (ngày 29/9/1975)

  Thông báo của Văn phòng Trung ương số 13-TB/TW ngày 3/6/1976 một số ý kiến của Ban Bí thư về công tác dân tộc

  Trích - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12/1976)

  Trích - Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (do đ/c Lê Duẩn trình bày ngày 14/12/1976)

  Trích - Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976-1980

  Chỉ thị của Ban Bí thư số 23-CT/TW ngày 15/11/1977 về công tác dân tộc ít người ở các tỉnh miền Nam trong tình hình hiện nay

  Trích - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về vấn đề phát triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965 (tháng 7/1961)

  Nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề phát triển nông nghiệp ở miền núi số 71-NQ/TW ngày 23/2/1963

  Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 27/11/1989 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc 

  Trích - Văn kiện Đại hội Đảng X

  Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 65,974,216


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs